Blog

ARS School Schedule for Academic Year 2015-2016

Below is the list of ARS school reopening dates and times; administrator or principal names and contact information; and school addresses:

ARS “Anahid” Chapter – San Fernando Valley

 • Registration: Saturday, September 12, 2015; Hours: 9:00 am – 10:00 pm
 • Back to School: Saturday, September 12, 2015; Hours: 10:00 am – 1:00 pm
 • School Schedule: Every Saturday from 10:00 a.m. – 1:00 p.m.
 • Principal: Ashkhen Papazian – (818) 481-5716; a[email protected]
 • Holy Martyrs Arm. Ferrahian High School, 5300 White Oak Ave., Encino, CA 91316

 

ARS “Arax” Chapter – Torrance

 • Registration & Back to School: Friday, September 11, 2015; Hours: 4:00 – 7:00 pm
 • School Schedule: Every Friday; Hours: 4:00 – 7:00 pm
 • Principal: Nevart Barsoumian – (310) 214-1909
 • Armenian Center, 2222 Lomita Blvd., Lomita, CA 90505

 

ARS “Arpi” Chapter – Diamond Bar

 • Registration & Back to School: Saturday, September 26, 2015; Hours: 9:00 am – 12:00 pm
 • School Schedule: Every Saturday; Hours: 9:00 am – 12:00 pm
 • Principal: Janet Garabedian – (909) 861-4711
 • 1414 Blenbury Dr., Diamond Bar, CA 91765

 

ARS “Erepouni” Chapter – Oakland

 • Registration & Back to School: Friday, September 11, 2015; Hours: 4:00 – 7:00 pm
 • School Schedule: Every Friday; Hours: 4:00 – 7:00 pm
 • Principal: Nora Shirikian – (925) 831-9722, [email protected]
 • Vice- Principal: Nellie Azizian – (925) 882-4303, [email protected]
 • Anna Massis – (818) 203-1314, [email protected]
 • Trinity Lutheran Church, 2317 Buena Vista Ave., Walnut Creek, CA 94597

 

ARS “Gars” Chapter – Santa Monica

 • Registration & Back to School: Friday, September 18, 2015; Hours 3:45 pm – 6:30 pm
 • School Schedule: Every Friday; Hours 3:45 pm – 6:30 pm
 • Principal: Lena Azirian – (310)-476-5639; [email protected]
 • Lincoln Middle School, 1501 California Ave., Santa Monica, CA 90403

 

ARS “Karni” Chapter – S. Orange County

 • Back to School: Friday, September 11, 2015; Hours: 5:00 pm to 7:30 pm
 • School Schedule: Every Friday; Hours: 5:00 pm to 7:30 pm
 • Principal: Silva Karageuzian  – (949) 636-5918 ,  [email protected]
 • Christ Community Church of Laguna Hills, 25382 Mackenzie St., Laguna Niguel, CA 92653

 

ARS “Lori” Chapter – N. San Fernando Valley

 • Registration: Saturday, September 12, 2015; Hours 10:00 am – 12:00 pm
 • Back to School: Saturday, September 12, 2015; Hours: 10:00 am – 1:00 pm
 • School Schedule: Every Saturday; Hours: 10:00 am – 1:00 pm
 • Principal: Maral Bedevian (818)-825-3626 – E-mail:  [email protected]
 • School Committee: (818) 488-9267 – E-mail: [email protected]
 • 17422 Chatsworth St., Granada Hills, CA 91344

 

ARS “Mayr” (Hollywood) Chapter

 • Registration: Saturday, August 29, 2015; Hours: 10:00 am – 1:00 pm
 • Back to School: Saturday, September 12, 2015; Hours: 10:00 am – 1:00 pm
 • School Schedule: Every Saturday; Hours: 10:00 a.m. – 1:00 p.m.
 • Principal: Hasmig Khatchatrian (323) 557-0664; [email protected]
 • Rose & Alex Pilibos Armenian School, 1615 N. Alexandria Ave., Hollywood, CA 90027

 

ARS “Meghry” Chapter – North Hollywood

 • Registration & Back to School: Saturday, September 12, 2015; Hours: 9:30 am – 12:30 pm
 • School Schedule: Every Saturday; Hours: 9:30 am – 12:30 pm
 • Principal: Seta Tarpinian – (818)-481-4378; [email protected]
 • Armenian Apostolic Church of North Hollywood
 • At Saint Paul Assyrian-Chaldean Catholic Church, 13050 Vanowen St., North Hollywood, CA  91605

 

ARS “Nairy” Chapter – Montebello

 • Registration & Back to School: Saturday, September 12, 2015; Hours: 10:00 am – 1:00 pm
 • School Schedule: Every Saturday; Hours: 10:00 am – 1:00 pm
 • Principal: Naira Ouzounian – (323) 728-4046
 • Mesrobian Armenian School, 8420 Beverly Rd., Pico Rivera, CA 90660

 

ARS “Sepan” Chapter – Glendale

 • Registration & Back to School: Saturday, August 29, 2015; Hours: 10:00 am – 1:00 pm
 • School Schedule: Every Saturday; Hours: 10:00 am – 1:00 pm
 • Principal: Aline Bezdikian – (818) 261-8647; [email protected]
 • Glendale Youth Center, 211 W. Chestnut Ave. #201, Glendale, CA, 91204

 

ARS “Sevan” Chapter – Orange County

 • Back to School: Saturday, September 12, 2015; Hours: 9:30 am – 1:00 pm
 • School Schedule: Every Saturday; Hours: 9:30 am – 1:00 pm
 • Principal: Ani Geloian – (714) 797-0361, [email protected]
 • Ari Guiragos Minassian Armenian School, 5315 W. McFadden Ave., Santa Ana, CA 92704

 

ARS “Shoushi” Chapter – Las Vegas, Nevada

 • Back to School: Saturday, September 12, 2015; Hours: 10:00 am – 1:00 pm
 • School Schedule: Every Saturday; Hours: 10:00 am – 1:00 pm
 • Principal: Houry Darakjian – (702) 274-5214, [email protected]
 • St. Garabed Armenian Apostolic Church, 2054 E. Desert Inn Rd., Las Vegas, NV 89169

 

ARS “Sophia” Chapter – Fresno

 • Registration: Saturday, September 5, 2015; Hours: 10:00 am – 12:00 pm
 • Back to School: Saturday, September 12, 2015; Hours: 10:00 am – 12:00 pm
 • School Schedule: Every Saturday; Hours: 10:00 am – 12:00 pm
 • Principal: Nazik Arisian – (559) 974-3089, [email protected]
 • Holy Trinity Arm. Apostolic Church, 2226 Ventura St., Fresno, CA 93721

 

ARS “Sosse” Chapter – Pasadena

 • Registration: Monday, August 24, 2015; Hours: 12:30 – 4:00 pm
 • Back to School: Monday, August 31, 2015; Hours: 1:00 – 4:00 pm
 • School Schedule: Every Monday; Hours: 1:00 – 4:00 pm
 • Principal: Ungh. Taleen Hindoyan-626-390-7921, [email protected]
 • Webster Elementary School, 2101 E. Washington Blvd., Pasadena, CA 91104

 

ARS “Talin” Chapter – La Crescenta

 • Registration: Saturday, September 12, 2015; Hours: 10:00 am – 1:00 pm
 • Back to School: Saturday, September 19, 2015; Hours: 10:00 am – 1:00 pm
 • School Schedule: Every Saturday; Hours: 10:00 am – 1:00 pm
 • Principal: Kevork Bedikian – (818) 636-8771, [email protected]
 • La Crescenta Armenian Center, 2633 Honolulu Ave., Montrose, CA 91020

 

NOTE: Returning and new students will be accepted throughout the year.

ՀՕՄի ԱՄՆի Արեւմտեան Շրջանի Վարժարաններու 2015-2016 Տարեշրջանի Վերամուտ

Ստորեւ կը ներկայացնենք Հայ Օգնութեան Միութեան ԱՄՆի Արեւմտեան շրջանի վարժարաններու արձանագրութեանց եւ դասընթացքներու թուականները, պատասխանատու-Տնօրէններու անուններն ու հաղորդակցութեան միջոցները, ինչպէս նաեւ վարժարաններու հասցէները։

 

ՀՕՄի «Անահիտ» Մասնաճիւղ, Սան Ֆերնանտօ Հովիտ

Արձանագրութիւն՝ Շաբաթ, 12 Սեպտեմբեր 2015, ժամը 9-10

Վերամուտ՝ Շաբաթ, 12 Սեպտեմբեր 2015, ժամը 10-1

Դասաւանդութիւններ՝ ամէն Շաբաթ օր, ժամը 10-1

Տնօրէնուհի՝ Աշխէն Փափազեան – (818) 481-5716, ենամակ՝ [email protected]

Վայր՝ Holy Martyrs Arm. Elementary & Ferrahian High School

5300 White Oak Ave., Encino, CA 91316

 

ՀՕՄի «Արաքս» Մասնաճիւղ, Թորընս

Արձանագրութիւն եւ վերամուտ՝ Ուրբաթ, 11 Սեպտեմբեր 2015, ժամը 4-7

Դասաւանդութիւններ՝ ամէն Ուրբաթ օր, ժամը 4-7

Տնօրէնուհի՝ Նուարդ Պարսումեան – (310) 214-1909

Վայր՝ Armenian Center, 2222 Lomita Blvd., Lomita, CA 90505

 

ՀՕՄի «Արփի» Մասնաճիւղ, Տայմընտ Պար

Արձանագրութիւն եւ վերամուտ՝ Շաբաթ, 26 Սեպտեմբեր 2015, ժամը 9-12

Դասաւանդութիւններ՝ ամէն Շաբաթ օր, ժամը 9-12

Տնօրէնուհի՝ Ժանէթ Կարապետեան – (909) 861-4711

Վայր՝ 1414 Blenbury Dr., Diamond Bar, CA 91765

 

ՀՕՄի «Էրեբունի» Մասնաճիւղ, Օքլընտ

Արձանագրութիւն եւ վերամուտ՝ Ուրբաթ, 11 Սեպտեմբեր 2015, ժամը 4-7

Դասաւանդութիւններ՝ ամէն Ուրբաթ օր, ժամը 4-7

Տնօրէնուհի՝  Նելլի Ազիզեան (510) 882-4303, ենամակ՝ [email protected]

Աննա Մասիս (818) 203-1314, ենամակ՝ [email protected]

Վայր՝ Trinity Lutheran Church and School, 2317 Buena Vista Ave., Walnut Creek, CA 94597

 

ՀՕՄի «Կարս» Մասնաճիւղ, Սանթա Մոնիքա

Արձանագրութիւն եւ վերամուտ՝ Ուրբաթ,  18  Սեպտեմբեր 2015, ժամը 3։45 – 6։00

Դասաւանդութիւններ՝ ամէն Ուրբաթ օր, ժամը 3։45 – 6։00

Պատասխանատու՝  Լենա Սզիրեան 310-476-5639, [email protected]

Վայր՝ Lincoln Middle School, 1501 California Ave., Santa Monica, CA 90403

 

ՀՕՄի «Գառնի» Մասնաճիւղ, Հարաւային Օրէնճ Քաունթի

Արձանագրութիւն եւ վերամուտ՝ Ուրբաթ, 11 Սեպտեմբեր 2015, ժամը 5:00-7:30

Դասաւանդութիւններ՝ ամէն Ուրբաթ օր, ժամը 5:00-7:30

Տնօրէնուհի՝ Սիլվա Գարակէօզեան (949) 636-5918 ենամակ՝[email protected]

Վայր՝ Christ Community Church of Laguna Hills, 25382 Mackenzi St., Laguna Niguel, CA 92653

 

ՀՕՄի «Լոռի» Մասնաճիւղ, Հիւսիսային Սան Ֆերնանտօ Հովիտ

Արձանագրութիւն՝ Շաբաթ,  12  Սեպտեմբեր 2015, ժամը 10-12

Վերամուտ՝ Շաբաթ,  12 Սեպտեմբեր 2015, ժամը 10-1

Դասաւանդութիւններ՝ ամէն Շաբաթ օր, ժամը 10-1

Տնօրէնուհի՝ Մարալ  Պետեւեան (818) 825-3626, ենամակ՝ [email protected]

Դպրոցի Յանձնախումբ՝ (818) 488-92675 ենամակ՝ [email protected]

Վայր՝ 17422 Chatsworth Street, Granada Hills, CA 91344

 

ՀՕՄի Հոլիվուտի «Մայր» Մասնաճիւղ

Արձանագրութիւն՝ Շաբաթ, 29  Օգոստոս 2015, ժամը 10-1

Վերամուտ՝ Շաբաթ, 12 Սեպտեմբեր 2015, ժամը 10-1

Դասաւանդութիւններ՝ ամէն Շաբաթ օր, ժամը 10-1

Տնօրէնուհի՝ Յասմիկ Խաչատրեան (323) 557-0664, ենամակ՝ [email protected]

Վայր՝ Rose & Alex Pilibos Armenian School, 1615 N. Alexandria Ave., Hollywood, CA 90027

 

ՀՕՄի «Մեղրի« Մասնաճիւղ, Նորթ Հոլիվուտ

Արձանագրութիւն եւ վերամուտ՝  Շաբաթ, 12 Սեպտեմբեր 2015, ժամը 9:30-12:30

Դասաւանդութիւններ՝ ամէն Շաբաթ օր, ժամը 9:30-12:30

Պատասխանատու՝ Սեդա Դարբինեան   (818) 481-4378, [email protected]

Վայր՝ Armenian Apostolic Church of North Hollywood

At St. Paul Assyrian-Chaldean Catholic Church

13050 Vanowen St., North Hollywood, CA 91605

 

ՀՕՄի «Նայիրի» Մասնաճիւղ, Մոնթեպելլօ

Արձանագրութիւն եւ վերամուտ՝ Շաբաթ, 12 Սեպտեմբեր 2015, ժամը 10-1

Դասաւանդութիւններ՝ ամէն Շաբաթ օր, ժամը 10-1

Տնօրէնուհի՝ Նաիրա Ուզունեան (323) 728-4046

Վայր՝ Mesrobian Armenian School, 8420 Beverly Rd., Pico Rivera, CA 90660

 

ՀՕՄի «Սիփան« Մասնաճիւղ, Կլէնտէյլ

Արձանագրութիւն եւ վերամուտ՝ Շաբաթ, 29 Օգոստոս 2015, ժամը 10-1

Դասաւանդութիւններ՝ ամէն Շաբաթ օր, ժամը 10-1

Տնօրէնուհի՝ Ալին Պզտիկեան (818) 261-8647, ենամակ՝ [email protected]

Վայր՝ Glendale Youth Center, 211 W. Chestnut St., #201, Glendale, CA 91204

 

ՀՕՄի «Սեւան» Մասնաճիւղ, Օրէնճ Քաունթի

Արձանագրութիւն եւ վերամուտ՝ Շաբաթ, 12 Սեպտեմբեր 2015, ժամը 9:30-1

Դասաւանդութիւններ՝ ամէն Շաբաթ օր, ժամը 9:30-1

Տնօրէնուհի՝ Անի Կէլոյեան (714) 797-0361, ենամակ՝ [email protected]

Վայր՝ Ari Guiragos Minassian School, 5315 W. McFadden Ave., Santa Ana, CA 92704

 

ՀՕՄի «Շուշի» Մասնաճիւղ,  Լաս Վեկաս

Արձանագրութիւն եւ վերամուտ՝ Շաբաթ, 12 Սեպտեմբեր 2015, ժամը 10-1

Դասաւանդութիւններ՝ ամէն Շաբաթ օր, ժամը 10-1

Տնօրէնուհի՝ Հուրի Տարագճեան (702) 274-5214, ենամակ՝ [email protected]

Վայր՝ St. Garabed Armenian Apostolic Church, 2054 E. Desert Inn, Las Vegas, NV 89169

 

ՀՕՄի «Սոֆիա» Մասնաճիւղ,  Ֆրեզնօ

Արձանագրութիւն՝  Շաբաթ, 5 Սեպտեմբեր 2015, ժամը 10-12

Վերամուտ՝ Շաբաթ,12 Սեպտեմբեր 2015, ժամը 10-12

Դասաւանդութիւններ՝ ամէն Շաբաթ օր, ժամը 10-12

Տնօրէնուհի՝ Նազիկ Արիսեան (559) 974-3089, ենամակ՝ [email protected]

Վայր՝ Holy Trinity Arm. Apostolic Church, 2226 Ventura St. Fresno, CA 93721

 

ՀՕՄի «Սօսէ» Մասնաճիւղ,  Փասատինա

Արձանագրութիւն՝ Երկուշաբթի, 24 Օգոստոս 2015, ժամը 12։30-4։00

Վերամուտ՝ Երկուշաբթի, 31 Օգոստոս 2015, ժամը 1։00-4։00

Դասաւանդութիւններ՝ ամէն Երկուշաբթի օր, ժամը 1։00-4։00

Պատասխանատու՝ Թալին Հինտոյեան  626-390-7921, [email protected]

Վայր՝ Daniel Webster Elementary School, 2101 E. Washington Blvd., Pasadena, CA 91104

 

ՀՕՄի «Թալին» Մասնաճիւղ, Լա Քրեսէնթա

Արձանագրութիւն՝ Շաբաթ, 12 Սեպտեմբեր 2015, ժամը 10-1

Վերամուտ՝ Շաբաթ, 19 Սեպտեմբեր 2015, ժամը 10-1

Դասաւանդութիւններ՝ ամէն Շաբաթ օր, ժամը 10-1

Տնօրէն՝ Գէորգ Պետիկեան (818) 636-8771, ենամակ՝ [email protected]։

Վայր՝ La Crescenta Armenian Center, 2633 Honolulu Ave., Montrose, CA 91020

 

ԾԱՆՕԹ.-

Փոփոխութիւնները տեղ պիտի գտնեն ՀՕՄի կայքէջի վրայ՝ www.arswestusa.org։

Հին ու նոր աշակերտներ պիտի ընդունուին նաեւ տարուան ընթացքին։

Post a comment