Blog

ARS Sets New Goals During the Regional Convention (in English & Armenian)

PASADENA—The Armenian Relief Society (ARS) of Western U.S.A., 92nd Annual Regional Convention was held on July 27-29 at the new Pasadena Armenian Center in Pasadena, California, to assess the activities of the past year and plan for the upcoming year.

Delegates and guests from 23 chapters arrived from the San Francisco Bay area and as far away as Phoenix, Arizona, and made their way to the foyer, where the ARS-WUSA Regional Executive and Sosse Chapter (Pasadena) members welcomed them.

Dr. Nyree Derderian, Regional Executive Chairperson, called the convention to order in the converted gym of the center. Following anthems, officer elections were held. Khatoune Pakradouni and Sossie Djabrayan were elected as co-chairs, and Mayda Chahinian and Rita Hintlian as Secretaries. Following the presentation by the Credentials Committee, Maggie Yahyayan and Victoria Markarian joined as second secretaries for Armenian and English respectively.

During the first session, which was attended by the ARS Central Executive Board (CEB) Chairperson, Vicky Marashlian, CEB’s Representative Annie Kechichian delivered her board’s message. Looking forward to the future with great expectations, she noted that the ARS is at the forefront of a new era and the convention will determine the path to follow, as a demonstration of the will of its members. She stated that free Armenia struggles with societal shortcomings, victorious Artsakh continues to be threatened, Javakhk continues to struggle with worsening socio-economic conditions, while different Diaspora regions face difficult economic and safety conditions. She said that the CEB would like to see this meeting advance in spirited, yet practical; brave, yet well thought out ways—so that not only ARS members will gather around the region, but also the community as a whole, and particularly the youth. Kechichian also read the CEB report of their activities since the 70th International Convention held in October 2011 in Athens, Greece.

Dr. Vicken Yacoubian, delivered the ARF-WR Central Committee’s message, challenging the ARS to accomplish philanthropy driven by activism; to connect to the people by understanding their needs; to carry the heavy burden of meeting those needs. He wished that the convention’s decisions would bring new vigor to the ARS, and renew its ranks with youth.

Arch. Moushegh Mardirossian, Prelate of the Western Prelacy of the Armenian Apostolic Church of America, was accompanied by the Executive Council Chairperson, Rima Boghossian. The Prelate delivered his message and blessings for strength and vigor to persevere for the delegates, and wished for divine wisdom and guidance.  His Eminence remarked that the ARS has nurtured and cared for the needs of the Armenian people, just as a doting mother would, and has been instrumental in the progress and prosperity of our homeland through the efforts and selfless service of its dedicated and devoted members, who humbly serve to carry out its noble humanitarian mission.

The officers appointed Annie Chalian as Parliamentarian, Rita Hintlian as Reporter, and Arshalouys Kiledjian and Alice Shekherdemian as Sergeant-at-Arms. Annie Chalian and Sossie Poladian were Regional guests, while Satenig Ghazarian, Helen Keosian, Anahid Meymarian and Asdghig Tejirian, were guests elected by the convention to provide their valuable input. The convention continued with the election of committees, presentations and assessment of regional programs.

During the three days, the convention discussed the services, which were provided by the region. Five social services offices, and the Child, Youth and Family Guidance Center served the needy, elderly and those with counseling needs. Chapters operated one-day or Saturday Schools for those children who lack access to Armenian day schools, along with one day care. The region continued to support two youth centers in Javakhk, two ARS Sosse Kindergartens in Artsakh, 123 orphans through the Sponsor-A-Child program and the Educational program for former orphans, who live mostly in Hadroud, Askaran and Mardouni. A video of photos of major events, during the past year, entertained and excited the delegates and observers.

The convention commended good planning and carrying out of innovative programs, assessed where improvements were needed, and decided to boost certain programs, within the guidelines of the Strategic Plan already in effect for the last two years. The convention highly commended the Regional Executive for continuing programs during a challenging fiscal environment.

The convention split up into break-out sessions to develop new ideas, before they were brought to the convention floor. Sheltering, Saturday School Education Fund, and assistance to Armenian schools in Syria were allocated more funding, due to the increased concern for the status of children. Other resolutions were regarding sustainable funding, promoting the ARS through Public Relations, and membership development.

One of the guests commented on how the delegates endured long-lasting sessions with outmost diligence. The hosting Pasadena Sosse Chapter members catered to the needs of the attendees during the 3-days, by providing good nutritious foods throughout the day and entertainment in the evening. The chapter members even brought “mas” (holy bread) from the Sunday services.

Following a report by ARS CEB Representative, Annie Kechichian, the convention decided and formed an ad hoc committee to raise funds for the Armenians in Syria, in addition to collecting payments and pledges amounting to $18,050 from the floor.

Four members of the Regional Executive had completed their 2-year terms: Nyree Derderian, Kristine Keshishian, Carmen Libaridian and Seta Hagopian-Soghomonian. The Convention elected Lena Bozoyan, Christina Khanjian, Carmen Libaridian, and Karine Barikian-Setian.

Vicky Marashlian, ARS CEB Chairperson, congratulated the convention for its smooth performance and the newly elected board members. The ARF Central Committee representative, Dr. Vicken Yacoubian, reminded the members that he was the Secretary staffer of the ARS Regional Executive, while he was attending the university. He congratulated the newly elected board members, wished the whole ARS family success in their endeavors, promising support and assistance to collectively achieve the goals of our people.

In closing statements, Khatoune Pakradouni, Convention Co-Chair, remarked on how the ARS had reinvented and revitalized itself through several generations, how her generation felt about accomplishing their duty, and how satisfied they felt by realizing their dreams and witnessing the new generation joining the ranks to accomplish new dreams.

The ARS continues to weave dreams for the Diaspora and the Homeland, with the financial assistance and support of the community members.

Support the Armenian community in Syria by donating by credit card or PayPal at www.arswestusa.org/donate, through a chapter, or sending your check to ARS of Western U.S.A., Regional Executive, 517 W. Glenoaks Blvd., Glendale, CA  91202-2812.

ՀՕՄի Պատգամաւորական Ժողովը Նոր Մարտահրաւէրներու Սեմին

ՓԱՍԱՏԻՆԱ, Քալիֆորնիա.- Հայ Օգնութեան Միութեան Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու արեւմտեան շրջանի 92րդ տարեկան Շրջանային պատգամաւորական ժողովը տեղի ունեցաւ 27էն 29 Յուլիս 2012ին, Փասատինայի նոր հայ կեդրոնին մէջ՝ նախորդ տարեշրջանի գործունէութիւնը քննարկելու եւ յաջորդ տարեշրջանի ծրագիրները մշակելու համար:

Քսաներեք մասնաճիւղերէ եկած պատգամաւորներ եւ հիւրեր հասած էին Սան Ֆրանսիսքոյէն եւ մինչեւ Ֆինիքս, Արիզոնայէն. կեդրոնի մուտքին իրենց կը հիւրընկալէին ՀՕՄի Շրջանային վարչութեան եւ հիւրընկալ Փասատինայի «Սօսէ» մասնաճիւղի ընկերուհիները:

Պատգամաւորական ժողովը տեղի ունեցաւ կեդրոնի մարզարանին մէջ, ուր Շրջանային վարչութեան ատենապետուհի դոկտ. Նայիրի Տէրտէրեանը ժողովը բաց յայտարարեց: Զոյգ քայլերգներէն ետք, դիւանի ատենապետ ընտրուեցան Խաթուն Բագրատունի եւ Սօսի Ճապրայեան եւ քարտուղարներ՝ Մայտա Շահինեան եւ Ռիթա Հինդլեան: Իրաւասութիւններ ճշդող յանձնախումբի զեկոյցէն ետք, ժողովը նաեւ քարտուղար ընտրեց Մակի Եահեայեանն ու Վիքթորիա Մարգարեանը:

Առաջին նիստի ընթացքին, որուն ներկայ էր ՀՕՄի Կեդրոնական վարչութեան ատենապետուհի Վիքի Մարաշլեանը, ժողովին Կեդրոնական վարչութիւնը ներկայացնող Անի Քէշիշեանը փոխանցեց մարմինի խօսքը: Ան դիտել տուաւ, որ նոր հանգրուանի մը սեմին կանգնած ենք, որուն ուղղութիւնը ճշդուած էր 70րդ Համահայկական Պատգամաւորական ժողովին կողմէ, եւ այս շաբաթավերջին շրջանի կազմակերպութեան ապագայ ուղին գծելու, միութեան հաւաքական կամքը արտայայտելու իրաւասու ժողովն է, որ կը գումարուի եւ որ պայծառ ապագայի ձգտումներով պիտի առաջնորդուի: Ան նշեց թէ հայկական համայքները լուրջ դժուարութիւններ կը դիմագրաւեն, իսկ անկախ Հայաստանի ընկերային դրուածքը բացթողումներ ունի, մինչ յաղթական Արցախը կը շարունակէ սպառնալիքներ յաղթահարել, եւ æաւախքի ընկերային կարիքները օրը օրին կը սրին: Անի Քէշիշեան մաղթեց որ ժողովը ընթանայ ինքնավստահ եւ գործնական, համարձակ եւ մտածուած որոշումներով եւ իր գործին շուրջ համախմբէ ո՛չ միայն իւրաքանչիւր ՀՕՄուհի՝ այլ նաեւ յանձնառու հայ անհատ եւ նոյն ժամանակ հայ երիտասարդներ: Ան նաեւ կարդաց Կեդրոնական վարչութեան 7ամսեայ տեղեկագիրը, որ կ՛ընդգրկէր Հոկտեմբեր 2011ի, Աթէնքի, պատգամաւորական ժողովէն ի վեր տարուած աշխատանքները:

Դոկտ. Վիգէն Եագուպեան փոխանցեց ՀՅԴ Արեւմտեան Ամերիկայի Կեդրոնական կոմիտէի պատգամը: Ան ողջունեց ժողովը՝ յայտնելով, թէ ՀՕՄի պատմական դերը եւ անոր պանծալի յաջողութիւնները մեր ազգային իրականութեան մէջ յայտնի են բոլորին: Ան մաղթեց որ հաստատուի այն հանգամանքը որ ՀՕՄը ծառայողական բարեսիրական կազմակերպութիւն մըն է, որ այդ ոլորտին մէջ «աքթիվիզմ»ը իր հիմնական մղիչ ուժն է: Ան դիտել տուաւ որ ՀՕՄը մարտահրաւէրի դէմ յանդիման կը գտնուի ժողովուրդին մօտենալու, անոր դժուարութիւնները ըմբռնելու եւ անոր ընկերային կարիքներուն հասնելու ծանր բեռը կ՛իյնայ ՀՕՄի ուսերուն եւ հարկ է որ շարունակաբար վերածնի: Ընկերը շնորհաւորեց Պատգամաւորական ժողովը մաղթելով, որ իր բանաձեւերով յաւելեալ կորով եւ աշխոյժութիւն ցուցաբէրէ՝ որպէսզի երիտասարդութիւնը ներգրաւէ:

Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմտեան թեմի առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեան նիստին ներկայ գտնուեցաւ ընկերակցութեամբ Ազգային վարչութեան ատենապետուհի Ռիմա Պօղոսեանին, եւ փոխանցեց իր օրհնութիւններն ու պատգամը: Սրբազանը բարձրօրէն գնահատեց ՀՕՄի ու անոր նուիրեալներուն ծառայական ոգին ու գործը, որոնք կը հասնին կարիքաւոր ընտանիքներուն, ուսանողներուն, նաեւ Հայաստանին, Արցախին եւ æաւախքին: Առաջնորդ սրբազանը մաղթեց, որ ժողովը առաջնորդէ արդիւնաւոր եւ ՀՕՄի վաստակը աւելի եւս հարստացնող ծրագիրներու:

Նիստը շարունակուելով, դիւանը կատարեց իր նշանակումները, Անի Չալեանը նշանակելով օրէնսգէտ, Ռիթա Հինդլեանը՝ թղթակից եւ Արշալոյս Քիլէճեանը ու Ալիս Շխրտըմեանը՝ հսկիչ: Անի Չալեանն ու Սօսի Փօլատեանը Շրջանային վարչութեան հիւրերն էին, իսկ ժողովը ընտրեց հետեւեալ յաւելեալ հիւրերը խորհրդակցական ձայնով՝ Սաթենիկ Ղազարեան, Հելէն Քէօսեան, Անահիտ Մէյմարեան եւ Աստղիկ Թէճիրեան:

Նաեւ ընտրուեցան Պատգամաւորական ժողովի յանձնախումբերը, ներկայացուեցան տեղեկագիրներն ու քննարկուեցան նախորդ տարեշրջանի իրագործումները: Այդ աշխատանքներու ծիրէն ներս կ՛իյնային ընկերային ծառայութեան հինգ գրասենեակները եւ հոգեբանական կեդրոնը, մասնաճիւղերու շաբաթօրեայ վարժարանները եւ մանկամսուրը: Շրջանը շարունակեց հովանաւորել երկու երիտասարդական կեդրոններ æաւախքի մէջ, երկու ՀՕՄի «Սօսէ» Մանկապարտէզներ Արցախի մէջ, 123 որբեր, որոնք տակաւին 18 տարիքը չեն բոլորած կամ ուսանող են եւ մեծ մասամբ կ՛ապրին Հաթրուդի, Ասկերանի կամ Մարտունիի մէջ: Ապա, ցուցադրուեցաւ տարուան գործունէութենէն քաղուած նկարներու տեսաերիզ մը, որ մեծապէս խրախուսեց պատգամաւորներն ու դիտողները:

Պատգամաւորական ժողովը գնահատեց Շրջանային վարչութեան իրագործած նորարարութիւնները, քննեց բացթողումները, եւ երկու տարի առաջ ճշդուած ռազմավարական ծրագիրին հիմքերուն համաձայն՝ որոշ ծրագիրներու յաւելեալ ներդրումներ որդեգրեց: Հակառակ տնտեսական ծանր պայմաններուն, Շրջանային վարչութիւնը շարունակեց իր ծրագիրները արժանանալով ժողովականներուն բարձր գնահատանքին:

Ժողովը բաժնուեցաւ խումբերու նոր գաղափարներ եւ լուծումներ բանաձեւելու համար, ապա հերթականօրէն զանոնք ներկայացուց ժողովին: Մանուկներու իրավիճակի բարելաւման մօտեցումով յաւելեալ պիւտճէ յատկացուեցաւ պատսպարան տրամադրելու, Շաբաթօրեայ դպրոցներու ֆոնտ մը ստեղծելու եւ սուրիահայ դպրոցներուն օժանդակելու: Ժողովը նաեւ քննարկեց մնայուն հասոյթ ապահովելու, քարոզչական եւ անդամարշաւի աշխատանքներու միջոցները:

Հիւրերէն մէկը դիտել տուաւ թէ պատգամաւորները որքա՜ն ճշդապահութեամբ երկարատեւ նիստերուն կը հետեւէին: Փասատինայի «Սօսէ» հիւրընկալ մասնաճիւղի ժրաջան եւ ժպտուն ընկերուհիները երեք օրերու ընթացքին այնքա՜ն հոգ տարին պատգամաւորներուն՝ ճաշերով եւ երեկոյեան ծրագիրներով, որոնց շնորհիւ ժողովը հեզասահ ընթացաւ: Նոյնիսկ Կիրակի օրը եկեղեցիէն բերուած մաս բաժնեցին:

Պատգամաւորական ժողովը սուրիահայութեան դիմագրաւած ծանրակշիռ իրավիճակին նկատմամբ լսելէ ետք ՀՕՄի Կեդրոնական վարչութեան ներկայացուցիչ Անի Քէշիշեանի փոխանցած տեղեկութիւնները որոշեց գաղութային հանգանակային յանձնախումբ մը կազմել եւ  տեղւոյն վրայ հանգանակեց 18 հազար տոլար:

Շրջանային վարչութեան չորս անդամներէն դոկտ. Նայիրի Տէրտէրեան, Քրիսթին Քէշիշեան, Գարմէն Լիպարիտեան եւ Սեդա Յակոբեան-Սողոմոնեան երկու տարուան շրջանը աւարտած ըլլալով, Պատգամաւորական ժողովը Շրջանային վարչութեան լրացուցիչ անդամներ ընտրեց Լենա Պոզոյեանը, Քրիստինա Խանճեանը, Գարմէն Լիպարիտեանը եւ Կարինէ Բարիկեան-Սէթեանը:

ՀՕՄի Կեդրոնական վարչութեան ատենապետուհի Վիքի Մարաշլեան շնորհաւորեց ժողովի ընթացքը, ժողովականներու միասնական աշխատանքը եւ նորընտիր վարչութիւնը: ՀՅԴ Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ դոկտ. Վիգէն Եագուպեան, որ ուսանողական օրերուն ՀՕՄի Շրջանային վարչութեան գրասենեակի քարտուղարութիւնը վարած էր, գնահատեց ՀՕՄի պանծալի աշխատանքը, եւ նոր վարչութիւնը շնորհաւորելէ ետք յայտնեց որ ՀՅԴն յանձնառու է ՀՕՄի կողքին միասնաբար հասնելու մեր ազգային տեսլականին:

Փակման խօսքով, ժողովի ատենապետուհիներէն Խաթուն Բագրատունին գոհունակութիւն յայտնեց, որ ՀՕՄը իր հարիւրամեայ պատմութեան ընթացքին քանի մը անգամ ինքզինք վերանորոգած է իրերայաջորդ սերունդներով, թէ իր սերունդը իր պարտականութիւնը կատարած ըլլալու եւ իր երազները իրականացած տեսնելու գոհունակութիւնը ունի, նամանաւանդ ՀՕՄի դրօշակը նոր սերունդին փոխանցելով նորանոր երազներու հետապնդումը կարելի կը դառնայ:

ՀՕՄը կը շարունակէ իր ազգային նուիրաբերումը Սփիւռքի եւ հայրենիքին համար ՀՕՄի համակիրներու նիւթական եւ բարոյական օժանդակութեամբ:

ՀՕՄի հանգանակային արշաւին մասնակցելու համար ձեր նուիրատուութիւնները կրնաք ընել կայքէջի www.arswestusa.org/donate հասցէով, մասնաճիւղերու միջոցով կամ հետեւեալ հասցէով՝ ARS of Western U.S.A., Regional Executive, 517 W. Glenoaks Blvd., Glendale, CA 91202-2812:

Post a comment