Blog

ARS Setting in Motion its 30th Anniversary Events (in English & Armenian)

Glendale, Calif.- The Armenian Relief Society (ARS) of Western USA is gearing up to celebrate its 30th Anniversary with weekend-long events to be held on May 2-4, 2014. Established as a separate entity in 1984, the ARS of Western USA continues to provide assistance to individuals and communities most in need both locally and internationally. From local programs aimed at offering social services, counseling, and educational programs, to its international objectives focused on humanitarian work in Armenia, Artsakh, Javakhk, and Syria, the ARS of Western USA invites community members to join in celebration and bring their participation to the following events:

Gala 2014 – Taglyan Cultural Complex in Los Angeles, Calif. will be the venue for this year’s gala, which will be held on Friday, May 2, 2014 with cocktails at 7 p.m. and dinner served at 8 p.m. The Gala will not only highlight the region’s decades of service but will honor individuals in the following three categories: the first Regional Executive Board (1984-1985 term); Mr. & Mrs. Hacob and Mina Shirvanian, long-time donors; and Kahren Beniasians, for his steadfast moral and financial support of the organization. Entertainment will be provided by the Glendale Chamber Orchestra, conducted by Maestro Michael Avedissian. Tickets are $125 per person. For sponsorship opportunities, contact the ARS Regional Headquarters at (818) 500-1343.

ARS: Empowering Generations Seminar – On Saturday, May 3, 2014, a seminar titled “ARS: Empowering Generations” will be held from 10 a.m. to 4 p.m. at the Glendale Hilton Hotel. The lineup of speakers will offer their expertise and personal reflections related to the theme of empowerment.

Session 1: Armenianism in a Changing World: Cultural Burden or National Identity

Moderator: Ara Khachatourian, Asbarez English Editor

Speakers: Alice Petrossian, Empowering Women Through Service; Roxanne Makasdjian, Armenian Genocide Education in the Public Education System; Vache Thomassian, Repatriation and the Generation of ‘Fools’

Main Speakers: The seminar’s main speakers include Anna Astvatsaturian Turcotte, Nowhere to Now: In Search of My Armenian Voice; and Dr. Chris Sassouni, Rediscovering My Roots and the Life of My Grandmother Leola Sassouni.

Session 2: Beating the Odds and Marching Forward: Personal Journeys of Survival

Moderator: Nora Chitilian-Keleshian, Licensed Marriage and Family Therapist

Speakers: Cynthia Keyllian, Battle Scars and the Founding of Beads for Battle; Sona Donoyan-Arabian, A Journey Through Challenges, Illness, and Recovery to Discovery; Dr. Haygoush Kalinian, Conquering Medical Challenges and Becoming a Brain Doctor

Seminar attendance is free. To register, visit www.itsmyseat.com/empower.

Beachside Lunch – Guests will gather in Long Beach, Calif. on Sunday, May 4, 2014 between 11 a.m. to 4 p.m. for a pleasurable afternoon filled with good company and cheer. Attendance is $75 per person.

To reserve your space and/or obtain additional information regarding any of the above-mentioned events, contact the ARS Regional Headquarters at (818) 500-1343 or [email protected].

***

The Armenian Relief Society of Western USA, established in 1984 and with regional headquarters in Glendale, CA, has 26 chapters and more than 1,200 members in four western states. The ARS-WUSA operates a Social Services Division and Child, Youth, and Family Guidance Center, and funds numerous youth programs, scholarships, and relief efforts. For further information, please visit www.arswestusa.org or call (818) 500-1343.

ՀՕՄի ԱՄՆի Արեւմտեան Շրջանի 30ամեակի Ձեռնարկներ

ԿԼԷՆՏԷՅԼ.- Հայ Օգնութեան Միութեան ԱՄՆի Արեւմտեան շրջանը մեծ շուքով պիտի նշէ իր 30ամեակը 2-4 Մայիս 2014ի շաբաթավերջին: 1984ին առանձին միաւոր դարձած ՀՕՄի այս շրջանը կը շարունակէ իր օգնութեան ձեռքը երկարել կարիքաւոր անհատներու եւ համայնքներու՝ տեղական եւ միջազգային մակարդակներու վրայ: Տեղական մակարդակի վրայ ՀՕՄը կը մատուցէ ընկերային ծառայութիւն, խորհրդատուութիւն եւ կրթական ծրագիրներ, իսկ միջազգային գետնի վրայ իր կեդրոնացումը Հայաստանի, Արցախի, Ջաւախքի եւ Սուրիոյ մէջ մարդասիրական աշխատանքներու վրայ է:

ՀՕՄի Շրջանային Վարչութիւնը կը հրաւիրէ գաղութը միանալու իր տօնախմբութեան եւ մասնակցելու՝ հետեւեալ ձեռնարկներուն.-

Կալա 2014.– Տեղի պիտի ունենայ Ուրբաթ, 2 Մայիս 2014ին, Տաղլեան սրահին մէջ: Ընկերային ժամը՝ երեկոյեան 7ին, իսկ ընթրիքը՝ 8ին: Կալայի այս ձեռնարկը ոչ միայն պիտի նշէ շրջանի տասնամեակներու բեղուն գործունէութիւնը, այլ նաեւ պիտի պարգեւատրէ անհատներ հետեւեալ դասաւորումներով. Շրջանի ՀՕՄի առաջին Շրջանային Վարչութեան անդամները (1984-1985), Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Մինա Շիրւանեանները, իբրեւ երկար տարիներու նուիրատուներ եւ պրն. Կարէն Բենեասեանսը, ՀՕՄի ցուցաբերած իր նիւթական եւ բարոյական զօրակցութեան համար: Օրուան ծրագրին մաս պիտի կազմէ Կլէնտէյլի Սենեկային նուագախումբը, մայսթրօ Միքայէլ Աւետիսեանի ղեկավարութեամբ: Ձեռնարկի մուտքի նուէրը մէկ անձի համար $125 է, իսկ հովանաւորութեան համար կարելի է կապ հաստատել ՀՕՄի Շրջանային Վարչութեան գրասենեակ, հեռաձայնելով (818) 500-1343 թիւին:

«ՀՕՄ: Սերունդները Լիազօրելով հզօրացնել» սեմինար.– Տեղի պիտի ունենայ Շաբաթ, 3 Մայիս 2014, կէսօրէ առաջ ժամը 11էն մինչեւ կէսօրէ ետք ժամը 4, «ՀՕՄ: Սերունդները Լիազօրելով Հզօրացնել» վերտառութեամբ, Կլէնտէյլ Հիլթըն Պանդոկի սրահը: Ելոյթ ունեցող դասախօսները պիտի ներկայացնեն իրենց մասնագիտութիւնն ու անձնական փորձառութիւնները, որոնք կ’արտացոլեն ներկայացուող թեման՝ հզօրացում-ը:

Ա. Բաժին.– Հայկականութիւնը աշխարհը փոխելու մէջ: Մշակութային հարց կամ ազգային ինքնութիւն

Համադրող.- Արա Խաչատուրեան, Ասպարէզ օրաթերթի Անգլերէնի խմբագիր

Դասախօսներ.- Ալիս Պետրոսեան, Կիները հզօրացնել ծառայութեան միջոցաւ: Ռաքսէն Մաքաստճեան, Հայոց Ցեղասպանութեան ուսուցումը՝ հանրային վարժարաններու կրթական դրոյթին մէջ: Վաչէ Թովմասեան, Հայրենադարձութիւնն ու «Խենթեր»ու սերունդները:

Գլխաւոր Դասախօսներ.- Սեմինարի գլխաւոր դասախօսներն են՝ Աննա Աստուածատուրեան-Թուրկոթ, որ պիտի խօսի «Որոնում՝ Հայկական իմ Ձայնի» նիւթի մասին եւ Դոկտ. Քրիս Սասունի, որ պիտի ներկայացնէ «Վերագտնել իմ արմատներս եւ մեծ մօրս՝ Լոլա Սասունիի կեանքը»:

Բ. բաժին.- Դժուարութիւնները յաղթահարել եւ առաջ ընթանալ: Գոյատեւելու անձնական ճանապարհներ:

Համադրող.- Նորա Շիթիլեան-Քէլէշեան, Ամուսնական եւ ընտանեկան վկայեալ հոգեբան:

Դասախօսներ.- Սինթիա Քէյլեան, Սօնա Տօնոյեան-Արապեան եւ դոկտ. Հայկոյշ Քալինեան, որոնք պիտի խօսին իրենց գոյատեւման անձնական պայքարին մասին:

Սեմինարի մասնակցութիւնը անվճար է: Արձանագրութեան համար հաճեցէք այցելել www.itsmyseat.com/empower կայքէջը:

Ճաշին Առընթեր.- Կիրակի, 4 Մայիս 2014, կէսօրէ առաջ ժամը 11էն մինչեւ կէսօրէ ետք ժամը 4: Հաճելի յետմիջօրէ մը  անցնելու համար, հիւրերը պիտի համախմբուին Լոնկ Պիչի մէջ: Մասնակցութեան սակ՝ $75:

Ձեր տեղերը ապահովելու կամ վերոնշեալ ձեռնարկներու մասին յաւելեալ մանրամասնութիւններու համար, կապ հաստատեցէք ՀՕՄի Շրջանային Վարչութեան գրասենեակ հեռաձայնելով (818) 500-1343 թիւին կամ դիմեցէք [email protected] հասցէով:

***

ՀՕՄի ԱՄՆի Արեւմտեան շրջանը հիմնուած է 1984ին, իր կեդրոնատեղին ունենալով Քալիֆորնիոյ նահանգի Կլէնտէյլ քաղաքին մէջ: Ան 26 մասնաճիւղերով մարդասիրական կազմակերպութիւն մըն է, չորս նահանգներու մէջ գործող աւելի քան 1,200 անդամներով: Շրջանի ՀՕՄը ունի Ընկերային Ծառայութեան բաժանմունքը, հոգեբանական կեդրոնը եւ կը հովանաւորէ զանազան պատանեկան-երիտասարդական ծրագիրներ, կրթանպաստներ եւ այլ նպաստներ: Մանրամասնութիւններու համար հաճեցէք այցելել ՀՕՄի www.arswestusa.org կայքէջը կամ հեռաձայնեցէք (818) 500-1343 թիւին:

Post a comment