Blog

ARS Sevan Chapter Saturday School Year-End & Kessab Programs (Bilingual)

Ten students graduated from the Armenian Relief Society of Western USA (ARS), Sevan Chapter Saturday School and a Father’s Day breakfast brought the community together to raise funds for Kessab in Orange County, Calif.

The ARS Sevan Saturday School year-end program took place on June 1, 2014 at Gugasian Hall in Santa Ana, Calif. This year, the theme of the program was “Tébi Yergir” (towards our homeland) and included a live interview with a former Saturday School student, Shant Meguerdichian, who has moved to Armenia. The ten graduating students had prepared their questions and one of them, Goruen Geloian, conducted the interview on Skype, which was projected to the screen. Meguerdichian advised that the only way a Diasporan could know how to be helpful to Armenia is by experiencing the country.

Rev. Fathers Datev Kaloustian and Karekin Bedourian attended the program, as well as ARS Regional Executive secretary Karine Barikian-Setian and the Sevan chapter liaison Nanik Kupelian.

School principal Ani Geloian made her welcoming remarks and said that she was pleased that the attendees will “witness the hard work and accomplishments that our students have achieved.” She thanked the parents for entrusting their children to the school and believing in education within an Armenian environment.

ARS Sevan Chapter Executive chairperson Makrouhi Madenlian provided the 45-year perspective of the chapter and school and noted that it is a pleasure to witness the students’ love towards the Armenian language and culture.

The students performed a medley of meticulously selected songs and recitations, including classics such as “Pari Arakil” and “Groong”, and more contemporary ones such as “Menk enk mer sarereh.” The graduates, in their tricolor gowns and caps, all presented their commencement speeches about studying Armenian and their appreciation for their parents, teachers and friends.

On behalf of the Regional Executive and the Saturday School Board of Regents, Setian was particularly impressed with the musical renditions by the students led by music teacher Gohar Alexanians. She congratulated the school faculty and chapter executive for providing excellent service.

Following the graduation ceremony, Rev. Fr. Bedourian, who instructed the students in religious studies during the past year, praised the ARS for being one of the pillars of the community, and particularly for operating the Saturday School. The “Der Hayr” congratulated and advised the graduates to stay true to their speeches and serve the community. The program concluded with the “Bahbanich” prayer.

***

A day after Kessab residents could visit their town to inspect the devastating destruction to Armenian institutions and homes, the ARS Sevan Chapter had a previously scheduled breakfast to raise funds for Kessab on June 15, 2014, at the Harut Barsamian Armenian Center in Santa Ana. It was also Father’s Day. Mr. & Mrs. Stephen and Chake Basmadjian had decided to celebrate their 61st wedding anniversary by sponsoring the breakfast and inviting friends and family to attend the event. The chapter executive arranged for Yeretsgin Sevan Bedourian, a Kessab native, to do a presentation about Kessab after church services were over. Rev. Fr. Karekin Bedourian blessed the tables and participants. Chapter Executive chairperson Makrouhi Madenlian made welcoming remarks, secretary Janet Kassajikian exemplified the virtues of fathers and especially Armenian fathers.

Yeretsgin Bedourian presented a comprehensive history of Kessab, the geography, the villages that make up the region and the human losses incurred during the massacres in 1909, the Genocide in 1915 and more recently the escape of the population on March 21, 2014. She presented population statistics, how the locals truly celebrated all the major holidays, the special foods made in the “tonir” (clay barrel), and how locals were given nicknames, usually foreign names. She described growing up in Kessab, where a missing newspaper issue was a major concern and reading it was required even ahead of homework as instructed by her father.

Since Kessab has a unique dialect, Bedourian also presented various sayings and their meanings in their original dialect. She used the sayings not just as examples of wisdom of the people, but their philosophies regarding how to live one’s life (“Choo-oreh agpooren geh khoomin” translates as “On should drink water from the fountain”; “Choo-od khoosogheh shad geh kheldenoo” translates as “The one who speaks a lot makes a lot of mistakes”). Yeretsgin Bedourian was pleased that Kessab was liberated just the day before, but she also knew of the devastation. What gave her strength was the fact that throughout the crisis, she felt that the whole Armenian people turned into “Kessabtsis” (from Kessab).

***

ՀՕՄի «Սեւան» Մասնաճիւղի Գործունէութենէն՝ Շաբաթօրեայ Դպրոցի Հանդէս եւ Քեսապի Համար Ձեռնարկ

Սանթա Անա, Քալիֆ.- Տասը աշակերտներ աւարտեցին Հայ Օգնութեան Միութեան Արեւմտեան ԱՄՆի Սեւան Մասնաճիւղի շաբաթօրեայ դպրոցը եւ հայրերու օրուան հանգանակային նախաճաշը Քեսապի համար Օրէնճ Քաունթիի գաղութը քով-քովի բերաւ:

ՀՕՄի Սեւան Մասնաճիւղի շաբաթօրեայ դպրոցի «Դէպի Երկիր» թեմայով ամավերջի հանդէսը տեղի ունեցաւ Յունիս 1, 2014ին, Ղուկասեան Սրահէն ներս: Յայտագրին մաս կը կամէր նախկին աշակերտներէն Շանթ Մկրտիչեանի Հայաստանէն «Սքայփ»ով կապը, տասը շրջանաւարտներու հարցումներուն պատասխանելու համար: Կորիւն Կէլոյեանի կողմէ վարուած հարցազրոյցին ընթացքին Մկրտիչեան յանձնառարեց որ միակ ձեւը որ սփիւռքահայ մը կրնայ գիտնալ որ ինք ինչ ձեւով կրնայ օգտակար դառնալ Հայաստանին, անձնապէս այդ փորձառութիւնը ձեռք ձգելով է:

Հոգեւոր Հայրեր Տաթեւ քհնյ. Գալուստեան եւ Գարեգին քհնյ. Պետուրեան ներկայ եղան յայտագրին, ինչպէս նաեւ ՀՕՄի Շրջանային Վարչութեան ատենադպրուհի Կարինէ Բարիկեան-Սեթեան եւ Սեւան մասնաճիւղի կապ Նանիկ Գիւփէլեան:

Դպրոցի տնօրէնուհի Անի Կէլոյեանը դիտել տուաւ թէ ներկաները ականատես պիտի ըլլան աշակերտներու աշխատանքի արդիւնքին, ինչպէս նաեւ շնորհակալութիւն յայտնեց ծնողներուն որոնք իրենց զաւակները վստահած են դպրոցի հայկական միջավայրին:

ՀՕՄի Սեւան Մասնաճիւղի վարչութեան ատենապետուհի Մաքրուհի Մատէնլեանը յետադարձ ակնարկ մը նետեց մասնաճիւղի եւ դպրոցի վերջին 45-տարիներուն վրայ եւ իր ուրախութիւնը յայտնեց որ աշակերտները այնքա՜ն սէր կը ցուցաբերեն հայ լեզուին ու մշակոյթին նկատմամբ:

Աշակերտները ներկայացուցին փունջ մը հին ու նոր խմբերգեր եւ արտասանութիւններ, ինչպէս «Բարի Արագիլը», «Կռունկ»ը եւ «Մենք ենք մեր սարերը»:  Իսկ եռագոյն հագած շրջանաւարտները մէկ առ մէկ իրենց ուղերձները կարդացին, պատմելով իրենց հայերէն սորվելու փորձառութիւնները եւ իրենց շնորհակալութիւնը յայտնելով իրենց ընտանեկան պարագաներուն, ուսուցիչներուն եւ ընկերներուն:

ՀՕՄի Շրջանային Վարչութեան եւ անոր Շաբաթօրեայ դպրոցներու խնամակալ մարմնի անունով խօսք առաւ Կարինէ Սէթեանը որ մեծապէս գնահատեց աշակերտներուն երգեցողութիւնը իրենց երգի ուսուցչուհիին՝ Գոհար Ալեքսանեանցի ղեկավարութեամբ: Ան շնորհաւորեց ուսուցչական կազմը եւ մասնաճիւղի վարչութիւնը իրենց տարած ծառայական աշխատանքին համար:

Վկայականներու բաշխումէն ետք, խօսք առաւ Պետուրեան Տէր Հայրը, որ անցնող տարեշրջանին ընթացքին պարբերաբար կրօնքի դաստիարակութիւն կատարած էր դպրոցէն ներս, գնահատելով ՀՕՄի մասնաճիւղը ցայտուն իր գործերէն մէկուն՝ շաբաթօրեայ դպրոցի նկատմամբ: Տէր Հայրը դրուատեց շրջանաւարտներուն որ իրենց ուղերձներուն խօսքերը գործադրեն եւ ծառայեն հայ ժողովուրդին, ապա «Պահպանիչ» աղօթքով փակեց յայտագիրը:

***

Քեսապի ազատագրումէն օր մը ետք երբ դեռ Քեսապցիները նոր սկսած էին հայկական եկեղեցիներու ու այլ հաստատութիւններու, ինչպէս նաեւ անձնական կալուածներու ու տուներու աւերուած ու քանդուած իրավիճակը քննելու, ՀՕՄի Սեւան մասնաճիւղը նախապէս որոշուած թուականով Քեսապի համար հանգանակային նախաճաշ մը գործադրեց Յունիս 15, 2014ին, Սանթա Անա քաղաքի Յարութ Պարսամեան Հայ Կեդրոնին մէջ: Հայրերու օր էր: Տէր եւ Տիկին Ստեփան եւ Շաքէ Պասմաճեանները որոշած էին իրենց ամուսնութեան 61րդ տարեդարձը տօնել ձեռնարկը հովանաւորելով եւ ազգականներ ու բարեկամներ հրաւիրելով:

Մասնաճիւղի վարչութիւնը հրաւիրած էր Քեսապի մէջ հասակ առած Երեցկին Սեւան Պետրուրեանին, որ դասախօսէ Քեսապի մասին: Տէր Գարեգին քհնյ. Պետուրեանի սեղաններու օրհնութենէն ետք, վարչութեան ատենապետուհի Մաքրուհի Մատէնլեանի բարի գալուստի խօսք ըսաւ, ապա վարչութեան ատենադպրուհի Ժանէթ Քսաճիքեանի հայրերու օրուան առիթով դրուատեց հայրերը, մանաւանդ հայ հայրերը:

Ապա, պաստառի վրայ նկարներով ու բացատրութիւններով ելոյթ ունեցաւ Երեցկին Պետուրեանը: Ան համապարփակ ձեւով ներկայացուց Քեսապի պատմութիւնը, աշխարհագրութիւնը, շրջանի գիւղերը, 1909ի աղէտի մարդկային վնասները, 1915ի ցեղասպանութիւնը եւ վերջերս՝ Մարտ 21, 2014ի տեղահանութիւնը: Ան ներկայացուց բնակչութեան վիճակագրութիւնը, ինչպէս բոլոր հայկական տօները իսկապէս կը տօնուէին, յատուկ  թոնիրի անուշեղէնները եւ օտարներու անունով դիպուկ ծածկանունները: Երեցկինը ներկայացուց ինչպիսի տեղ մըն էր՝ տեղ մը ուր թերթին մէկ թիւին չհասնիլը մեծ հարց էր եւ թերթ կարդալը դպրոցական դասէն աւելի կարեւոր տնային պարտականութիւն պարտադրուած իր հօր կողմէ:

Իսկ Քեսապի բարբառին նկատմամբ, Երեցկինը ներկայացուց շատ մը ասացուածքներ Քեսապերէնով, անոնց աշխարհաբարի բացատրութիւններով: Ան ներկայացուց ասացուածքները, ոչ թէ լոկ խոր իմաստալից խօսքեր, այլ ժողովուրդին կեանքի փիլիսոփայութեան կամ ինչպիսի կեանք ապրելու տեսակէտներ: Օրինակի համար.- «Ջուօրը աղբուրէն կը խումին» որ կը նշանակէ՝ «Ջուրը աղբիւրէն կը խմեն», իսկ «Շուօտ խուսողը շոտ կը խլտէնու» որ կը նշանակէ՝ «Շատ խօսողը շատ կը սխալի»: Երեցկին Պետուրեանը ուրախ էր որ Քեսապը մէկ օր առաջ ազատագրուած էր եւ նոյն ատեն տխուր որ աւերուած է, բայց ճգնաժամային օրերուն բոլոր հայութիւնը Քեսապցի դարձած էր:

Post a comment