Blog

ARS Social Services’ Community Presentations Bring Important Issues to the Forefront (English & Armenian)

ARS Social Services' Community Presentations Bring Important Issues to the ForefrontThe Armenian Relief Society (ARS) of Western USA, Social Services held two community events on Tuesday, June 9, 2015. The first was in collaboration with Pacific Clinics, whereby a mental health and wellness community presentation was delivered by Dr. Emma Oshagan, Psychologist, and Shakeh Bogharian, ACSW, for ARS Social Services clients at the ARS Regional Headquarters in Glendale with nearly 50 older adults in attendance.

The discussion focused on culturally specific stressors that are present amongst the older adult Armenian population, such as immigration, acculturation, PTSD, isolation, intergenerational differences related to such things as parenting, communication problems, and lifestyle changes associated with aging (i.e. loss, health problems).  Signs and symptoms of stress and depression were discussed, along with different healthy coping strategies that can be used to better manage these stressors. Psycho-education was provided around the stigma of mental illness, the benefits of asking for help, and the importance of utilizing such programs as the Older Adults PEI Program at Pacific Clinics in order to receive the necessary support that will assist individuals with better managing the many lifestyle changes that impact their mental and emotional well-being.  For more information on the Older Adults PEI program, please call Shakeh Bogharian, ACSW, at Pacific Clinics at 626-975-2924.  The program is at no cost to most people and Ms. Bogharian can meet with clients either at the ARS office in Glendale or in the comfort of their own home.

That same evening, a community presentation on water and energy conservation was held at the Armenian Apostolic Church of North Hollywood. 34 community members were in attendance and received valuable information from Ms. Shilpa Gupta, an Environmental Specialist with the Los Angeles Department of Water and Power.

Ms. Gupta’s presentation covered residential water and energy conservation measures, providing a wealth of information on these important issues. Various materials, including flyers, energy saving bulbs, water saving faucet aerators and showerheads, were also made available to the public.

ARS Social Services extends its warm thanks to the ARS “Meghry” Chapter of North Hollywood for assisting in facilitating this community event.

View a City of Los Angeles-funded Armenian video with English subtitles: https://www.youtube.com/watch?v=St8jlRG9BSo

***

ARS Social Services is a division of the Armenian Relief Society of Western USA, Inc. The mission of ARS Social Services is to work toward improving the standard of living of those in need and to meet societal needs. Through four office locations in Glendale, Pasadena, Hollywood, and North Hollywood, ARS Social Services serves nearly 40,000 clients in need, including residents in Burbank, on an annual basis, providing services including case management, job development, information/referrals, completion of forms, general social services, advocacy, transportation assistance, and gift/food distribution during the holiday season. Visit www.arswestusa.org for additional information.

***

Summary in Armenian: ՀՕՄի Ընկերային Սպասարկութեանց Բաժանմունքի Հանրային Ձեռնարկները

ԿԼԵՆՏԷՅԼ.- Արեւմտեան Ամերիկայի ՀՕՄի Ընկերային սպասարկութեանց բաժանմունքին նախաձեռնութեամբ, վերջերս տեղի ունեցան երկու հանրային ձեռնարկներ։

Ձեռնարկներէն առաջինը՝ մտային առողջութեան նուիրուած եւ համագործակցութեամբ «Փըսիֆիք» դարմանատան, տեղի ունեցաւ Յուլիս 9ին, Արեւմտեան Ամերիկայի ՀՕՄի Շրջանային վարչութեան կեդրոնին մէջ, որուն ընթացքին ելոյթներ ունեցան հոգեբան, դոկտ. Էմմա Օշական եւ ընկերային սպասարկութեան մարզին մէջ վկայեալ գործիչ Շաքէ Պօղարեան՝ քննելով յատկապէս տարեցներու ճնշուածութեան վերաբերող ընկերային հարցեր եւ դժուարութիւններ։ Ներկայ էին մօտաւորապէս 50 տարեցներ։ Այս գծով օժանդակութեան կարիք ունեցողները կրնան դիմել Շաքէ Պօղարեանին՝ (626) 975-2924 թիւով։

Նոյն երեկոյեան, ջուրի եւ ելեկտրականութեան խնայողութեան նուիրուած հանրային ձեռնարկ մը տեղի ունեցաւ Նորթ Հոլիվուտի Հայց. առաքելական եկեղեցւոյ սրահին մէջ, 34 ներկաներու մասնակցութեամբ։ Ներկաներուն խնայողութեան մասին արժէքաւոր տեղեկութիւններ փոխանցեց Լոս Անճելըս քաղաքի æուրի եւ ուժանիւթի բաժանմունքի մասնագէտներէն Շիլփա Կուփթա, որ այս մասին հայերէնով տեղեկատուական տեսանիւթ մը պատրաստուած է, որ տրամադրելի է www.youtube.com/

watch?v=St8jlRG9BSo կայքէջէն։ Այս ձեռնարկին կազմակերպման օժանդակած էր նաեւ շրջանի ՀՕՄի «Մեղրի» մասնաճիւղը։

Post a comment