Blog

ARS Social Services Launches Canned Food and Gift Card Drive (Bilingual)

ՀՕՄի Ընկերային Ծառայութեան Գրասենեակը Նախաձեռնած Է Պահածոյ Ուտելիքներու եւ Նուէր Բացիկներու Արշաւ մը

Կլէնտէյլ, Քալիֆորնիա.- Արդէն իսկ կը գտնուինք Գոհաբանութեան Օրուան սեմին։ Այս առիթով, Նոյեմբեր ամսուն, ՀՕՄի Արեւմտեան ԱՄՆի շրջանի Ընկերային Ծառայութիւնը նախաձեռնած է պահածոյ ուտելիքներու եւ նուէր բացիկներու արշաւի մը, օգտակար հանդիսանալու համար կարիքաւոր անհատներու եւ ընտանիքներու։ Այս ջանքերուն մեր համայնքը առնչելը մեծապէս օգտակար պիտի հանդիսանայ անհրաժեշտ իրեր հաւաքելու եւ բաժնելու այն յաճախորդներուն, որոնք անբաւարար եկամուտ ունենալով, ՀՕՄի Ընկերային Ծառայութեան աջակցութեան կարիքը ունին։

Անհատներ, դպրոցներ, եկեղեցիներ, տեղական առեւտրական կեդրոններ եւ կազմակերպութիւններ կրնան զօրակցիլ ՀՕՄին, նուիրելով պահածոյ ճաշեր (ապուր, մագարօն …),, պահածոյ պտուղ/կանաչեղէններ, ծրարներ եւ սննդարար նախուտեստներ, փրոթէյնով հարուստ պահածոյ ուտելիքներ եւ հացահատիկներ։ Կարելի է նաեւ մեծ հաստատութիւններէ նուէրի բացիկներ տրամադրել, ինչպիսին են Ralph’s, Vons, Target, Smart & Final եւ ուրիշներ, որոնք օգտակար կը հանդիսանան ընտանեկան կարիքներուն։ Ասկէ անկախ, կարելի է նաեւ սահմանափակ եկամուտ ունեցող ընտանիքներուն Գոհաբանութեան ճաշեր նուիրել, պայծառացնելով անոնց տօնական օրերը։

Բոլոր նուիրատուութիւնները կ՚ընդունուին ՀՕՄի Ընկերային ծառայութեան գլխաւոր գրասենեակը, որ կը գտնուի 517 W. Glenoaks Blvd., Glendale, CA 91202 հասցէին, առաւօտեան ժամը 8էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 5։ Նիւթապէս օգտակար ըլլալու պարագային, տուրքէ զուրկ նուիրատուութիւնները կարելի է կատարել ՀՕՄի Ընկերային Ծառայութեան գրասենեակին եւ ղրկել վերը նշուած հասցէին։

ARS Social Services Launches Canned Food and Gift Card Drive

Glendale, Calif.- Ahead of the fast-approaching Thanksgiving holiday, the Armenian Relief Society of Western USA (ARS) Social Services has launched a canned food/dry goods and gift card drive during the month of November 2017 to benefit individuals and families in need. Mobilizing the community to engage in this effort will be beneficial in stockpiling items and distributing them to clients in dire need, who seek the assistance of ARS Social Services due to very low income levels.

Individuals, schools, churches, local businesses, and organizations can get involved by donating food items in the form of canned meals (i.e. soup, spaghetti), canned fruits/vegetables, packaged and nutritious snacks, protein-rich canned foods, and grains, including cereal and oatmeal, to name a few. Gift cards to major retailers such as Ralph’s, Vons, Target, Smart & Final, etc. are also welcome and helpful for families to purchase necessities. Further, the donation of Thanksgiving meals can also be coordinated as a means to brighten the holiday for families with very limited financial resources.

All donations will be accepted at the ARS Social Services main office located at 517 W. Glenoaks Blvd., Glendale, CA 91202 between normal business hours of 8 a.m. – 5 p.m. To contribute financially to this effort, tax-deductible donations can be made payable to ARS Social Services and mailed to the above-mentioned address.

ARS Social Services is committed to providing comprehensive social services to low-moderate individuals and families through four offices located in Glendale, Pasadena, Hollywood, and North Hollywood. Services include case management, completion of forms, assistance with housing and transportation issues, senior services, employment services, referrals, English as a Second Language/Life Skills classes, and more. ARS Social Services can be reached at (818) 241-7533 or [email protected].

 ###

Post a comment