Blog

ARS-WUSA 90th Annual Regional Convention Gala, Speech by Sossie Poladian

armenia, armenian relief society, non profit, non profit organization, los angeles,The following message was delivered by Ungerouhi Sossie Poladian, Armenian Relief Society of Western USA Regional Executive Chairperson, during the 90th Annual Regional Convention dinner program on July 17, 2010, in Fresno, California:

It is with deep pride that I have come to the podium today. One of my last official duties as chair of the Regional Executive board is to speak to you tonight, since my two-year term expires tomorrow.

During the 90th Regional Convention, which is underway, we already had three days of bonding amongst those of us who are delegates, committee organizers or observers.

Throughout the Convention and during this past year, we have spent so much time together for one purpose, to relentlessly pursue the goals of the ARS. At the end, we have laughed together, we have spent many anxious moments together, and we have found solutions for our concerns together. What we accomplished together was a year full of planning, organizing, and implementing ARS projects and programs.

During the past year, we hope that you took the time to guide less experienced members. Even if you didn’t think that you were acting as a role model, somewhere someone was watching you and learning from you – how you approached issues; and how you considered options.

For many of us, the ARS family is our second family. This year, we learnt that in this family, when a new chapter is born, the echoes come from all over the world.

When the “Agnouni” Chapter was established in San Jose and our ARS Voice Online newsletter went out to our usual audience, we heard the echoes from Argentina, Australia and Canada. They were immediate and sincere. Our joy was their joy; our success was their success.

Our strength lies in our unity. When we honor the accomplishments of our past members, we are all honored. When our chapter members support each other, we are all supported.

When larger chapters lend a hand to struggling chapters, we all win. When our region helps educate the younger generation in our communities, and Armenia, Artsakh and Javakhk, we can all rejoice in their success.

As an organization with a century of service, it is hard to achieve new heights, when the bar has been raised year after year. In an organization where innovation and progress are taken for granted, where friendships flourish in serving together, where the vision for the future is shared by so many, achieving success even during the worst economic crisis is surely expected.

Dear guests and members,

Your presence here with us, shows that relationships are so important in this world. As individuals and as organizations, we need to connect together for the common good of our communities.

Each of you, bring your own experience and different style of service to the community. Each of you will have your own perspective to add to what has been accomplished by the ARS in this year and the past Century.

We hope that you will want to get more involved in the future. Doing so, will enhance the value of the ARS not just to our members, but also to the community at large.

On behalf of the ARS Regional Executive board, I salute past and current members, who lived their lives committed to ARS values, and inspired others to follow them, making a difference in the lives that they touched.

Հայ Օգնութեան Միութեան 90րդ Շրջանային Պատգամաւորական Ժողովը բոլորիս համար առիթ մը եղաւ որ Ֆրեզնօ հաւաքուինք եւ միասնաբար տօնենք մեր միութեան 100-ամեակն ու Մայր Մասնաճիւղի 95-ամեակը, այն քաղաքին մէջ ուր հիմը դրուեցաւ մեր առաջին մասնաճիւղին:

Պատգամաւորական ժողովները նաեւ առիթներ են քով քովի գալով միասնաբար լսելու մեր մասնաճիւղերու եւ շրջանի նուաճումներն ու դժուարութիւնները եւ լուծումներ գտնելու հարցերու նկատմամբ՝ որոնք իրագործուելու համար պէտք ունին հաւաքական կամքի:

Տարիներու ընթացքին, այդ հաւաքական կամքով է որ մեր շրջանը Հայաստանի ու Արցախի ծրագիրներ որդեգրած է:

Այդպէս է որ անցնող քանի մը օրերուն նոյնքան կարեւոր որոշումներ առնուեցան ՀՕՄի ապագայի տեսլականը բանաձեւելով:

Մեր շրջանը կը շարունակէ պահել այն արժէքները որ մեզի փոխանցուած են մեր նախորդ սերունդներէն եւ մշակել ու օգտագործել այնպիսի ծրագիրներ որոնք մեր միութիւնը արդի ժամանակներուն եւ միջոցներու հետ քայլ պահէ:

Պարոյր Սեւակի բառերով ՀՕՄի համար կրնանք ըսել “Հների մէջ՝ դու ալեհեր,

Նորերի մէջ՝ նոր ու ջահել.” Եւ ալեհեր եւ ջահել մասնաճիւղերով այս շրջանը անցեալ ամիս Սան Հոզէի մէջ “Ակնունի” մասնաճիւղը հիմենելով ամենէն երիտասարդ խումբը աւելցուց իր շարքերէն ներս:

ՀՕՄի այլ ցամաքամասերէն եկող արձագանգները Արժանթինէն, Աւստրալիայէն եւ Գանատայէն մեզի ցոյց տուին որ մեր ուրախութիւնը կը բաժնեն նաեւ մեր բոլոր աշխարհացրիւ ընկերուհիները:

Այնքան ատեն որ մեր ադամ-անդամուհիները կը շարունակեն միտքերու առողջ փոխանակումով ՀՕՄի նպատակաները իրագործելու լաւագոյն լուծումները գտնել, այնքան ատեն որ ձեռք-ձեռքի տուած նուիրումով կը ծառայեն մեր ժողովուրդի պէտքերը հոգալ, այնքան ատեն որ մեր ժողովուրդը կը գոյատեւէ, ՀՕՄը եւս պիտի շարունակէ իր նուիրական աշխատանքը:

Վարձքերնիդ կատա՛ր ընկերուհիներ:

Բարի վայելում:

Post a comment