Blog

ARS-WUSA 90th Annual Regional Convention Opening Ceremonies, Speech by Sossie Poladian

778faba3e3dc8c6c6db24b403da494ae_xsThe following message was delivered by Ungerouhi Sossie Poladian, Regional Executive board chairperson, during the Armenian Relief Society of Western U.S.A., 90th Annual Regional Convention opening ceremonies held on July 15, 2010, in Fresno:

We are gathered in Fresno for the opening ceremonies of the Armenian Relief Society of Western USA’s Annual Regional Convention. On behalf of the ARS Regional Executive, I would like to thank all of you for being witness to the advancement of our organization into the second century.

Beginning with the unveiling of the ARS Centennial logo back in November 2009, the ARS Centenary has made the past year an exciting, a reinvigorating as well as an overwhelming year, during a time when our nation has gone through its worst financial crises in decades. Our secret to our success has been the dedicated service of our members, and the generosity of our chapters and donors.

During the past fiscal year, the Regional Executive, tried to accomplish the resolutions of the 89th Convention, and continued funding the ongoing programs at the regional and international levels. Our experience has shown that we can be stronger in times of hardship; we have built on existing relationships and strategic partnerships with our members and the community and at large, and we have renewed our resolve to serve the humanitarian and philanthropic aims of our organization.

This past year, our board had to make tough choices. We’ve had to articulate a roadmap to transform our organization to one where technology is more readily accepted and utilized, despite resistance to change.

We had the advantage of being surrounded by members who thought beyond the norms, beyond what is said “we’ve always done it this way”.

These members had the determination to make what may be perceived as impossible, be possible. We shared our joys and we shared our sadness with our members. We were fortunate to be surrounded by the vigor of new members, who understood the challenges and took on serving the ARS as a new aim in their busy lives.

Last year, the convention asked for strategic planning, accepting credit card payments, video-conferencing, women’s shelter planning, updating our bylaws, teamwork seminars, and so on. We implemented the resolutions with the help of our committees and chapters.

We developed a video library and taped special segments for our ARS Voice TV program, and the first program started airing on Horizon and ARTN last Sunday. In addition, in conjunction with the University of Southern California, Armenian Studies Institute, we have scheduled a symposium dedicated to the ARS Centennial.

Regional Executive paid close attention to chapters and traveled to many chapter activities, from San Diego to San Francisco, and Phoenix, Arizona. Regional and chapter ARS Centennial celebrations and raising funds for the international Centennial Fund required much attention as well. On our second trip to San Jose, we established a new chapter, bringing the number of Bay Area Chapters to three.

Dear delegates,

You should feel very privileged to be amongst this special group of ARS members, who have been entrusted to take an active role in evaluating the accomplishments of the past year and collectively defining the path of the ARS in the coming year. We hope that you will not shy away from speaking your mind. We hope that you will concentrate on the task at hand, and remain focused on where we want to see the ARS in the next five to ten years.

Dear ARS members,

Your service to the ARS is invaluable. Those of you whose ARS responsibilities intertwine your daily routines with ARS work, we can only provide words of appreciation for what you have done during the past year. You have made a difference in the lives of those in need.

The ARS will forever be indebted to your valiant efforts to get the job done, and we know that your life has been enhanced by the experience. As Ralph Waldo Emerson has said, “The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others.” You did it and you inspired others to follow in your footsteps.

Հաւաքուած ենք այսօր Հայ Օգնութեան Միութեան 90րդ Պատգամաւորական Ժողովի սեմին որովհետեւ կը հաւատանք ՀՕՄի տեսլականին, նուիրուած ենք այդ տեսլականը գործնականի վերածելու եւ այդ միջոցով մեր ազգին ու մարդկութեան ծառայելու:

ՀՕՄի Շրջանային Վարչութեան անունով կ’ողջունեմ ձեր բոլորին: Այս պատգամաւորական ժողովը մեր յիշողութեան մէջ իր յատուկ տեղը պիտի ունենայ որովհետեւ արդէն իսկ ՀՕՄի 100-ամեակն է եւ եկած ենք Արեւմտեան Շրջանի առաջին մասնաճիւղի ծննդավայրը՝ Ֆրեզնօ միասնաբար տօնախմբելու թէ՛ ՀՕՄի 100-ամեակը եւ թէ՛ Ֆրեզնոյի “Մայր” Մասնաճիւղի 95-ամեակը: Ֆրեզնոն այն քաղաքն է որ մեր գաղութի պատմութեան մէջ կարեւոր դեր ունեցած է:

Իբրեւ անդամները ՀՕՄի մեծ ընտանիքին, եկած ենք նաեւ տօնախմբելու մեր միացեալ ուժերով կատարուած յաջողութիւնները անցնող 2009-2010 տարեշրջանին ընթացքին: Եկած ենք այն համոզումով որ մեր միութիւնը պէ՛տք է շարունակէ յառաջդիմել ու այլընտրանք չկայ: Միակ ընտրութիւնը որ ունինք, մեր ընտրելիք միջոցներն են:

Անցնող տարեշրջանին, Շրջանային Վարչութիւնս ամէն առիթ օգտագործեց լսելու ձեր գաղափարները, լուծումներ գտնելու ձեր հաւաքաբար դիմագրաուած հարցերուն, ինչպէս նաեւ գործադրելու նախորդ պատգամաւորական ժողովի որոշումները:

Իբրեւ մասնաճիւղի վարչութիւններ եւ Շրջանային յանձնախումբի անդամներ, ձեզմէ շատեր առիթ ունեցաք այդ աշխատանքներուն մասնակցելու, ո՛չ թէ իբրեւ դիտող, ա՛յլ գործին շահախնդիր գործօն անդամներ:

Մեր վարչութեան հետ, դուք մասնակից եղաք մեր հրճուանքին երբ յաջողութիւններ արձանագրեցինք, իսկ ցաւակից երբ դժուարութիւններ դիմագրաւեցինք: Բայց եղաք միշտ սրտակից:

Ձեր հաւաքական ուժերու միջոցով մեր շրջանը դիագրաւեց տնտեսական դժուարին պայմանները եւ կրցաւ ժամանակաւոր աշխատելաձեւ որդեգրելով կրցաւ լուծումներ գտնել մեր կարեւորագոյն ծրագիրները ոտքի պահելու, որոշ ծրագիրներ բարեփոխելու եւ նոր ծրագիրներ մշակելու:

Պատի՛ւ ձեր բոլորին որ ՀՕՄի անունը բարձր պահեցիք ձեր շրջաններէն ներս եւ օգնեցիք Շրջանային Վարչութեան որ տեղական, սփիւռքեան եւ Հայաստանի, Արցախի եւ Ջաւախքի ծրագիրները շարունակուին:

Առանց ձեր ներդրումին, պիտի չկարենայինք ըսել որ նոր երիտասարդական կեդրոն մը պիտի բացուի Ջաւախքի մէջ, կամ մեր “ՀՕՄի Ձայն” հեռատեսիլի ծրագիրը վերսկսած է եւ կամ 100-ամեակի առիթով գիտաժողով մը կը ծրագրենք Եու.Էս.Սի (USC) Համալսարանի Հայկական ամպիոնին հետ: ՀՕՄի այս շրջանի աւելի քան 1,400 անդամներու հաւաքական ուժն է որ Վարչութեանս առիթ տուաւ որ ՀՕՄի գործունէութիւնը առաջ տանելու այս խիզախ քայլերը առնէ:

ՀՕՄի Շրջանային Վարչութեան անունով կանխաւ շնորհակալութիւն կը յայտնեմ ձեր բոլորին, ձեր գործակցութեան եւ ներդրումին համար՝ յատկապէս բոլոր մասնաճիւղերու վարչութիւններու ներկայացուցիչներուն եւ պատգամաւորներուն:

Սիրելի պատգամաւորներ,

Դուք շատ կարեւոր դեր մը ունիք կատարելիք յաջորդող օրերուն ընթացքին: ՀՕՄի տեսլականի բիւրեղացման ու նպատակներու գործադրութեան որոշումները ձեզմէ կախեալ են:

Ձեզմէ կը սպասենք որ ձեր միութենական գիտելիքները, կազմակերպչական փորձառութիւնները եւ ապագայի հեռանկարներ ունենալու կարողութիւնները օգտագործէք ներկայացուած տեղեկութիւններուն ու նոր տրամադրութիւններուն լոյսին տակ օգտագործէք զանոնք մեր կազմակերպութեան յաջորդ տարեշրջանի ուղին որոնելու ու որոշելու համար:

ՀՕՄի երկրորդ դարասկիզբին մեր միութեան նոր եռանդ տալու ու վերելքներ հասնելու պարտականութիւնը ձեր ուսերուն դրուած է:

Ձեւով մը տարուէ տարի փոխանցուող վերանորոգուով կտակ մըն է որ կը սպասենք որ սիրով ու պատասխանատուութեան ծանրակշիռ զգացումով յանձն առնէք եւ նոյն խանդով վերադառնաք ձեր շրջանները ու շէնցնէք ձեր մասնաճիւղերը:

Յատուկ շնորհակալական խօսք ունիմ Առաջնորդ Մուշեղ Սրբազանին, ՀՕՄի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետուհի Վիքի Մարաշլեանին եւ անդամներ Ռոզի Պետրոսեանին եւ Նովա Հինտոյեանին, Կեդրոնական Կոմիտէի ներկայացուցիչ Յովան Թաշճեանին, մեր հիւրերուն որոնք տարեշրջանին ընթացքին Շրջանային Վարչութեան զօրավիգ եղան եւ մեր գործունէութիւնը սատարեցին:

Իսկ քանի մը ամիսներէ ի վեր Պատգամաւորական ժողովի հիւրընկալութիւնը ստանցնած չորս մասնաճիւղերէն կազմուած յանձնախումբին՝ Մայր, Սոֆիա, Կարին եւ Էրեբունի մասնաճիւղերուն վարձքերնիդ կատար:

ՀՕՄէն հրաշքներ կը սպասուի եւ մենք միասնաբար այդ հրաշքները պիտի գործենք: “Miracles happen to those who believe in them.”

Post a comment