Blog

Hamparian Inspires ARS High School Graduate Awardees (English & Armenian)

a8d0dd35ac3aeaea0c447d40f598ed01_xsGlendale, Calif.- The Armenian Relief Society of Western USA (ARS) hosted a scholarship awards ceremony for 23 graduating high school seniors on June 1,, 2015, at the ARS Regional Headquarters in Glendale, Calif. This gathering of students, counselors, school administrators, parents and ARS members has become an important tradition, whereby students are further encouraged to pursue their academic goals.

ARS Regional Executive Co-Chairperson, Rebecca Berberian presented the welcoming remarks. Berberian spoke about how the ARS, in accordance with its mission of encouraging Armenian youth to pursue higher education, has awarded scholarships to thousands of students, including Aram Haigaz and Moushegh Ishkhan, who would later on become famous Armenian writers.  Berberian also stated, “Following our mission, the ARS hopes that these academic scholarships continue to foster generations of educated and hard-working Armenian youth who give back to their communities and homeland.”

Berberian introduced the evening’s keynote speaker, Raffi Hamparian, a lifelong community activist who serves as the Director of Federal Affairs for LA Metro. He was a proud member of the New Jersey Arsen AYF Chapter since the age of 7. Currently, Hamparian serves on the ANCA National Board, which is charged with advancing the Armenian Cause across the United States.

The keynote speaker praised the ARS awards program, likening it to planting seeds in the community. He remarked that as the awardees leave their homes, they will be in a struggle to maintain their faith, language, and identity, and will need to make decisions to fight for who they are.

Recalling the struggle for the first independence of the Republic of Armenia, he remarked that young people, like the ones receiving the awards, had an important role in fighting for freedom and the very existence of the Armenian people during the battle of Sartarabad in May 1918.

Hamparian noted that the fighters who secured Armenia’s independence represented only one percent of the Armenian population after the Genocide. He regarded the awardees as the one percent who will exemplify the love of all things Armenian by becoming a generation of heroes who will run organizations like the ARS, work will help orphans in Artsakh and farmers in Gyumri.

The keynote speaker concluded by adding, “Being Armenian is not a burden, it is a gift… Take the gift the ARS is giving to you and make something of it… We all will continue to be proud of who you are, what you are and what you will become.”

After inspirational remarks, a delightful scene emerged, as graduates, who earned high GPAs and served their communities, came forward to receive their certificates and awards. ARS Regional Executive Co-Chairperson Rebecca Berberian together with ARS Regional Executive Member Satenig Ghazarian and ARS Chapter Executive representatives presented the awards to the students. Nine chapters granted scholarship awards in the amount of $500 each to the chosen recipients.

The night concluded with a reception, during which the attendees had the opportunity to meet and greet.

The ARS Chapters and their awardees follow:

Anahid Chapter, San Fernando Valley

 • Mary Kocharyan, Taft Charter High School

Arax Chapter, Torrance-South Bay

 • Gassia Ashikian, Mera Coasta High School
 • Lara Yedikyan, Palos Verdes Peninsula High School
 • Sophie Baghdoyan, West High School

Araz Chapter, Burbank

 • Sharmagh Aghabeigi, Burbank High School
 • Anahid Hacobian, Burbank High School

Mayr Chapter Hollywood

 • Lilit Oganessian, John Marshall High School
 • Tatevik Avetisyan, Hollywood High School

Meghry Chapter North Hollywood

 • Suzanna Grigorian, Sherman Oaks Center for Enriched Studies

Nairy Chapter, Montebello

 • Elise Nercessian, Armenian Mesrobian High School
 • Christina Alexanian, Montebello High School
 • George Ara Harboyan, Schurr High School
 • Stephanie Ann Torosian, Schurr High School

Sepan Chapter, Glendale

 • Natalie Baghdadlian, Glendale High School
 • Lara Thomas, Glendale High School
 • Ani Khachatryan, Glendale High School
 • Daphne Bogosian, Hoover High School
 • Heghne Helen Sataghiyan, Hoover High School

Sevan Chapter, Orange County

 • John Dervartanian, Mission Viejo High School
 • Gorune Geloian, Edison High School

Sosse Chapter, Pasadena

 • Lilith Martirosyan, Marshall Fundamental High School
 • Krikor Ailanjian, Marshall Fundamental High School
 • Shant Simonian, Pasadena High School

The Maro Los Angeles Chapter also granted scholarships to Alique Mnatsakanian from Holy Martyrs Ferrahian High School and Anita Babadjanian from Armenian Mesrobian School, in honor and memory of the late Ani Karamardian, who was a member of the ARS Maro Chapter.

In San Francisco, Armen Demirdjian, 8th grade valedictorian of Krouzian Zakarian Vasbouragan Armenian School will receive a $200 award on June 6 from the ARS San Garin San Francisco Chapter. Five college scholarships were also granted from donations by a generous benefactor in the amount of $1000 each to the following recipients: Vana Andonian, Sevag Badoyan, Ani Tatevossian and Sevan Nahabedian.

One student will also receive the Puzantian Scholarship, in the amount of $1,000, awarded by the ARS of Western USA, Regional Executive. Additionally, two university students who applied for the Samuel and Aghavni Eremian scholarship, administered by the ARS Central Executive Board, will receive scholarships, along with applicants from other regions.

These are exciting times, as students complete one stage of their lives and move on. As Hamparian reminded the awardees Martin Luther King Jr.’s message, “If you can’t fly then run, if you can’t run then walk, if you can’t walk then crawl, but whatever you do you have to keep moving forward.”

***

The Armenian Relief Society of Western USA, established in 1984 and with regional headquarters in Glendale, CA, has 26 chapters and more than 1,200 members in four western states. The ARS operates a Social Services Division and Child, Youth, and Family Guidance Center, and funds numerous youth programs, scholarships, and relief efforts. For further information or to make a donation, please visit www.arswestusa.org or mail your check to: ARS Javakhk Fund, 517 W. Glenoaks Blvd., Glendale, CA 91202-2812.

Link to Photo Album

 

3d4417dea4b5985d283b0a7dfa9861de_xsՀամբարեան ոգեւորեց ՀՕՄի Երկրորդական Վարժարաններու Պարգեւատրուող Շրջանաւարտները

Կլէնտէյլ.- ՀՕՄի Շրջանային Վարչութեան կազմակերպած կրթանպաստներու պարգեւատրման երեկոն տեղի ունեցաւ Յունիս 1, 2015ին, որու ընթացքին 23 Երկրորդական վարժարաններու շրջանաւարտներ կրթանպաստ ստացան։  Այս նախաձեռնութիւնը կարեւոր աւանդութիւն մը դարձած է համախմբելու աշակերտներ, խորհրդատուներ, դպրոցներու պատասխանատուներ, ծնողներ եւ ՀՕՄի անդամներ, յատկապէս քաջալերելով աշակերտները՝ հետապնդելու ուսումնական իրենց նպատակները։

Ներկաները ողջունեց ՀՕՄի Շրջանային Վարչութեան համաատենապետ Ռեպեքա Պէրպէրեանը, որ ընդգծելով երիտասարդութիւնը բարձր ուսում ստանալու ՀՕՄի առաքելութիւնը, տեղեկացուց, թէ ՀՕՄը հազարաւոր ուսանողներ պարգեւատրած է իր կրթանպաստներով։ Ցայտուն օրինակներ են Արամ Հայկազն ու Մուշեղ Իշխանը, որոնք հետագային դարձած են անուանի հայ գրողներ, «Հետեւելով մեր առաքելութեան, ՀՕՄը կը յուսայ, որ այս կրթանպաստները պիտի շարունակեն քաջալերել սերունդներն ու տքնաջան աշխատող երիտասարդութիւնը, որ իր ստացածը վերադարձնել գիտէ իր համայնքին ու հայրենիքին։

Ապա, Պէրպէրեան ներկայացուց օրուան գլխաւոր բանախօս, համայնքին ծանօթ անձնաւորութիւն Րաֆֆի Համբարեանը, որ տնօրէնն է Լոս Անճելէսի Մեթրոյի Դաշնակցային Հարցերու Բաժնին։ Ան 7 տարեկանէն անդամակցած է Նիւ Ճըրզիի ՀԵԴի Արսէն մասնաճիւղին։ Ներկայիս անդամ է շրջանի Հայ Դատի կեդրոնական յանձնախումբին եւ պատասխանատու՝ Հայ Դատի աշխատանքները ծաւալելու Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու տարածքին։

Օրուան բանախօսը բարձր գնահատեց ՀՕՄի պարգեւատրման ծրագիրը։ Ան դիտել տուաւ թէ պարգեւատրեալները երբ իրենց տուները ձգելով համալսարան յաճախեն, պիտի ջանք թափեն եւ պայքարին ապահովելու համար իրենց հաւատքը, լեզուն եւ ինքնութիւնը։

Անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետութեան առաջին անկախացման դժուար օրերուն, ան մատնանշեց պարգեւատրեալներու նման այն երիտասարդները, որոնք ազատութեան համար կռուելով, կարեւոր դեր ունեցան Մայիս 1918ը կերտող Սարդարապատի ճակատամարտի յաղթանակին։

Համբարեան ուշադրութեան յանձնեց նաեւ, որ Հայաստանի անկախութիւնը ապահովող մարտիկները Հայոց Ցեղասպանութենէն վերապրած հայութեան միայն մէկ տոկոսն էին։ Ան պարգեւատրեալները եւս համարեց մէկ տոկոս, որոնք ապագային պիտի դառնան հերոս սերունդներ, որոնք ՀՕՄի նման կազմակերպութիւններ պիտի ղեկավարեն եւ օգտակար պիտի հանդիսանան Արցախի որբերուն ու Գիւմրիի հողագործներուն։

«Հայ ըլլալը բեռ մը չէ, այլ՝ պարգեւ մը… Ստանձնեցէ՛ք եւ օգտագործեցէք ՀՕՄի տուած պարգեւը… Մենք բոլորս պիտի շարունակենք հպարտանալ ձեզմով…», եզրակացուց դասախօսը։

Ոգեւորիչ այս պատգամէն ետք, յառաջադէմ շրջանաւարտները ստացան իրենց հաստատագրերն ու պարգեւները։ ՀՕՄի Շրջանային Վարչութեան համաատենապետ Ռեպեքա Պէրպէրեան, ընկերակցութեամբ Շրջանային Վարչութեան անդամ Սաթենիկ Ղազարեանին յանձնեց հաստատագրերը, իսկ ՀՕՄի մասնաճիւղերու ներկայացուցիչները 500-ական տոլար կրթանպաստ յանձնեցին ընտրեալ յառաջադէմ  աշակերտներուն։

Երեկոն վերջ գտաւ հիւրասիրութեամբ, որու ընթացքին մասնակիցները առիթ ունեցան իրարու մօտէն ծանօթանալու։

Ստորեւ կրթանպաստ ստացած աշակերտներու անուանացանկը.-

ՀՕՄի Անահիտ մասնաճիւղ, Սան Ֆերնանտօ Հովիտ

 • Մարի Քոչարեան՝ Թաֆթ Չարթըր Հայ Սքուլ

ՀՕՄի Արազ Մասնաճիւղ, Պըրպէնք

 • Շարմախ Աղաբէկի՝ Պըրպէնք Հայ Սքուլ
 • Անահիտ Յակոբեան՝ Պըրպէնք Հայ Սքուլ

ՀՕՄի Արաքս Մասնաճիւղ, Սաութ Պէյ

 • Կասիա Աշիքեան՝ Մերա Քոսթա Հայ Սքուլ
 • Լարա Ետիքեան՝ Փալոս Վերտէ Փէնինսուլա Հայ Սքուլ
 • Սոֆի Պաղտոյեան՝ Ուէսթ Հայ Սքուլ

ՀՕՄի Հոլիվուրտի Մայր Մասնաճիւղ

 • Լիլիթ Օկանէսսեան՝ Ժան Մարշըլ Հայ Սքուլ
 • Տաթեւիկ  Աւետիսեան՝ Հոլիվուտ Հայ Սքուլ

ՀՕՄի Մեղրի Մասնաճիւղ, Նորթ Հոլիվուտ

 • Սուզաննա Գրիգորեան՝ Շըրմըն Օքս Սէնդըր Ֆոր Ինրիչտ Սդատիիզ

ՀՕՄի Նայիրի Մասնաճիւղ, Մոնթեպելլօ

 • Էլիզ Ներսէսեան՝ Մեսրոպեան Ազգային Վարժարան
 • Քրիսթինա Ալեքսանեան՝ Մոնթեպելլօ Հայ Սքուլ
 • Ճորճ Արա Հարպոյեան՝ Շուր Հայ Սքուլ
 • Ստեֆընի Անն Թորոսեան – Շուր Հայ Սքուլ

ՀՕՄի Սիփան Մասնաճիւղ,Կլէնտէյլ

 • Նաթալի Պաղտատլեան՝ Կլէնտէյլ Հայ Սքուլ
 • Լարա Թոմաս՝ Կլէնտէյլ Հայ Սքուլ
 • Անի Խաչատրեան՝ Կլէնտէյլ Հայ Սքուլ
 • Դաֆնի Պօղոսեան՝ Հուվըր Հայ Սքուլ
 • Հեղնէ Հելէն Սաթաղիեան՝ Հուվըր Հայ Սքուլ

ՀՕՄի Սեւան Մասնաճիւղ, Օրէնճ Քաունթիի

 • Ժան Տէրվարդանեան՝ Միշըն վիհէօ Հայ Սքուլ
 • Կորիւն Կէլոյեան՝ Էտիսըն Հայ Սքուլ

ՀՕՄի Սօսէ Մասնաճիւղ, Փասատինա

 • Լիլիթ Մարտիրոսեան՝ Մարշալ Ֆանտըմէնթլ Հայ Սքուլ
 • Գրիգոր Այլանճեան՝  Մարշալ Ֆանտըմէնթլ Հայ Սքուլ
 • Շանթ Սիմոնեան՝ Փասատինա Հայ Սքուլ

Յայտնենք, թէ ՀՕՄի Մարօ մասնաճիւղը իր անդամներէն հանգուցեալ Անի Գարամարտեանի յիշատակին կրթանպաստ տուաւ Ֆերահեան Ազգ. Վարժարանէն Ալիք Մնացականեանին, իսկ Մեսրոպեան ազգ. Վարժարանէն՝ Անիթա Բաբաջանեանին։

Սան Ֆրանսիսքոյի մէջ, Գռուզեան Զագարեան Ազգ. Վարժարանի 8րդ կարգի լաւագոյն աշակերտն Արմէն Տէմիրճեան, $200 կրթանպաստ ստացաւ տեղւոյն ՀՕՄի Կարին մասնաճիւղի կողմէ։ Նաեւ, ՀՕՄի Կարին մասնաճիւղը հետեւեալ ուսանողներուն 1,000-ական տոլար գոլէճի կրթանպաստ տրամադրեց.- Վանա Անտոնեան, Սեւակ Պատոյեան, Անի Թադէոսեան եւ Սեւան Նահապետեան։

ՀՕՄի Շրջանային Վարչութեան կողմէ Բիւզանդեան կրթաթոշակը պիտի ստանայ աշակերտ մը։ Առաւել, ՀՕՄի Կեդրոնական Վարչութեան կողմէ այլ շրջաններուն կողքին, ՀՕՄի Արեւմտեան ԱՄՆի այս շրջանէն եւս, երկու ուսանողներ Սամուէլ եւ Աղաւնի Երեմեան կրթաթոշակէն կրթանպաստ պիտի ստանան։

Ոգեւորող է այս ժամանակաշրջանը, երբ ուսանողները իրենց կեանքի առաջին հանգրուանը ամբողջացնելով, առաջ կ՚ընթանան։ Այս առիթով, Համբարեան յիշեցուց անոնց Մարթին Լուտէր Քինկ Կրտսերի պատգամը, որ կ՚ըսէ. «Եթէ չես կրնար թռչիլ՝ վազէ, եթէ չես կրնար վազել՝ քալէ, եթէ չես կրնար քալել՝ սողա, բայց ինչ ալ որ ընես շարունակ առաջ գնա՛»։

***

ՀՕՄի ԱՄՆի Արեւմտեան Շրջանը հիմնուած է 1984ին, իր կեդրոնատեղին ունենալով Քալիֆորնիոյ նահանգի Կլէնտէյլ քաղաքին մէջ: Ան 26 մասնաճիւղերով մարդասիրական կազմակերպութիւն մըն է, չորս նահանգներու մէջ գործող աւելի քան 1,200 անդամներով: Շրջանի ՀՕՄը ունի Ընկերային Ծառայութեան բաժանմունքը, հոգեբանական կեդրոնը եւ կը հովանաւորէ զանազան պատանեկան-երիտասարդական ծրագիրներ, կրթանպաստներ եւ այլ նպաստներ: Մանրամասնութիւններու համար հաճեցէք այցելել ՀՕՄի www.arswestusa.org կայքէջը կամ հեռաձայնեցէք (818) 500-1343 թիւին:

Link to Photo Album

Post a comment