Blog

Opening Ceremony of the 91st Annual Regional Convention, Speech by Arousyak Melkonian

The following speech was delivered by Arousyak Melkonian, Chairperson of the Armenian Relief Society of Western U.S.A., Regional Executive, during the opening ceremony of the 91st Annual Regional Convention on July 14, 2011 at the Sheraton Delfina Hotel in Santa Monica, California:

“Կանանց ափերի մէջ փնտռէք ազգերի ապագան”: Քաղաքական ծանօթ գործիչ Գարեգին Նժդեհի այս հաստատումով կ’ուզեմ ողջունել ձեզ, ՀՕՄի 91րդ Պատգամաւորական ժողովի բացման այս հանդիսութեան առիթով: Նոյն ոգիով կ’ուզեմ աւելցնել նաեւ. “Հայ կնոջ եւ յատկապէս նուիրեալ ՀՕՄուհիներու ափերուն մէջ փնտռեցէք հայ ազգի ապագան”:

ՀՕՄուհիներ, որոնք հայ ընտանիք կը դաստիարակեն, որպէսզի հզօրացնեն հայ ազգը: ՀՕՄուհիներ, որոնք հայ ազգին եւ մարդկութեան կը ծառայեն, որպէսզի բարիքներով լեցնեն տիեզերքը:

Սիրելիներ,

Բեղուն գործունէութեան տարի մը եւս բոլորեցինք, մարդասիրական ծառայութիւններով եւ մեր շրջապատին վստահութիւն ներշնչելով: Խոստովանիմ, որ անցնող տարեշրջանին ՀՕՄի յաջողութեան բանալին, միասնականութիւնն էր, որուն շնորհիւ մենք կարողացանք յաղթահարել մեր դէն ցցուած դժուարութիւնները՝ համբերութեամբ եւ հանդուրժողականութեամբ:

Միասնականութեան շնորհիւ էր, որ կարողացանք տնտեսական նոր աղբիւրներ գտնել, ընդարձակելով աշխատանքի մեր հորիզոնները: Փորձեցինք քայլ պահել աշխարհի զարգացումներուն հետ եւ այդ իմաստով բաւական ճամբայ կտրեցինք: Մէկ խօսքով, գործեցինք “Ժողովուրդիս Հետ, ժողովուրդիս համար” կարգախօսի տրամաբանութեամբ:

Պարտք կը զգամ իմ եւ ընթացաւարտ Շրջանային Վարչութեան ընկերուհիներուս անունով շնորհակալութիւն յայտնել բոլոր անոնց, որոնք իրենց բարոյական եւ նիւթական ներդրումով գօտեպնդեցին ՀՕՄի ծրագիրները: Յատկապէս ՀՕՄի մասնաճիւղերու վարչութիւնները, Շրջանային յանձնախումբերը եւ նուիրեալ մեր անդամուհիները, որոնք համագործակցութեամբ իրենց լաւագոյնը ի գործ դրին այս շրջանը աշխոյժ պահելու համար:

Յատուկ շնորհակալութիւն կ’ուզենք յայտնել Թեմիս Առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեանին, որ երբեք չզլացաւ իր օրհնութիւնները փոխանցելու մեր կազմակերպութեան: Շնորհակալութիւն նաեւ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան Կեդրոնական Կոմիտէին եւ բոլոր քոյր կազմակերպութիւններուն, որոնք յարատեւ գործակցեցան ՀՕՄին հետ եւ քաջալերեցին անոր գործունէութիւնը:

Մեր երախտագիտութիւնը կը յայտնենք մանաւանդ ՀՕՄի պաշտօնէութեան, որ հաւատքով կատարեց իրեն վստահուած պարտականութիւնները եւ իր աշխատանքային ժամերէն անկախ, երկար ժամանակ սիրայօժար տրամադրեց ազգանուէր իր գործունէութեամբ:

Յատուկ շնորհակալութիւն մանաւանդ ՀՕՄի “Կարս” մասնաճիւղին, որ բծախնդրութեամբ կազմակերպեց ՀՕՄի 91րդ Պատգամաւորական ժողովի հիւրընկալումը:

Այս զուարթ մթնոլորտի մէջ, կոչ կ’ընեմ բոլորիդ, որ միասնական ջանքերով եւ ՀՕՄի առաքելութեան հաւատարմութեամբ, շարունակենք ազգանուէր, մարդասիրական մեր աշխատանքները, օգնութեան ձեռք երկարելով մեր ժողովուրդին՝ շրջանի, Սփիւռքի, Հայաստանի, Արցախի եւ Ջաւախքի մէջ:

Բարի եկած էք:

It is a great pleasure to welcome you to our 91st Annual Regional Convention, which is our highest forum to collectively evaluate our regional activities, plan for programs that will continue to make fundamental changes in the lives of those in needs; and lay the groundwork to ensure another productive year for our region.

Standing before you today, I trust that the coming days will bear fruitful results and will invoke revitalized spirits that will be called to action in the upcoming year. Although it goes without saying that often time, in organizational life, we are faced with challenges and difficulties of varying degrees; it is imperative that we never lose sight of our mission and goals, whose reminder should automatically serve as a propelling force to create impetus for renewed vigor.

Dear Delegates,

I call upon you to heed to the fundamental principles that have allowed for our organization to stand the test of time, including firm belief, unity, and the passion for service, and I am confident that, in doing so, we will never be swayed. Let us be reminded that our strength lies in our unity. As ARS members, we strive for the attainment of the same goals, the fulfillment of the same dreams, and, like-mindedly, we seek the best means to improve the lives of those we serve.

As we embark on this effort, let us keep in our minds and hearts the needs of our communities throughout the Diaspora, Armenia, Artsakh and Javakhk.

I extend special thanks to Archbishop Moushegh Mardirossian, who continues to offer his blessings and support. I also acknowledge our sister organizations, who demonstrate their support of our programs and activities, time and again. My most sincere appreciation to each and every member, whose tireless efforts give our organization life and meaning.

Best wishes for a successful convention.

Post a comment