Blog

Sossie Poladian’s Message During the ARS Centennial Gala

armenia, armenian relief society, non profit, non profit organization, los angeles,The following message was delivered by Ungerouhie Sossie Poladian, Armenian Relief Society of Western USA, Regional Executive Chairperson, during the ARS Centennial Gala, on May 16, 2010 in Woodland Hills, California:

This is our night to celebrate 100 Years of the devoted service.

His Holiness Catholicos Aram I proclaimed 2010 as the Year of the Armenian Woman, and this is our night to acknowledge the extreme dedication, tireless hard work and relentless devotion of the tens of thousands of members of the Armenian Relief Society worldwide over the past century.

In 1883, Emma Lazarus wrote the famous words that are now on the Statue of Liberty:

“Give me your tired, your poor,

Your huddled masses yearning to breathe free,

The wretched refuse of your teeming shore.

Send these, the homeless, tempest-tossed to me”

Who would know today that those words would apply to the mission of the ARS?

After the Genocide of 1.5 million Armenians in 1915, the ARS launched a campaign to get Armenian children back, by offering one gold coin for each Armenian orphan. Later, a program called “Bnag me Geragoor” (a bowl of food) provided meals to children in orphanages and schools in Greece, Lebanon, Syria all the way to Marseilles, France.

After Armenia was ravaged by an earthquake in 1988, the ARS took on the enormous task of helping the victims get back on their feet and rebuild the earthquake zone.

On the local front, the ARS helps tens of thousands of people right here in Southern California. Each year, about 50,000 needy people arrive at the doors of the ARS Social Services Centers looking for some type of aid. Following natural disasters, the ARS lends a hand, raising money for earthquakes in Haiti and Mexico, hurricane Katrina, and numerous other disasters.

Now as we move forward into the 21st century, we see a host of new challenges:

1) The assimilation of the Armenian youth growing up in Diaspora.

2) Refugees having trouble integrating into life in western society. Some of the problems are:

Problems between immigrant parents and their children;
Immigrants suffering from anxiety and depression
Teen dropouts
Drug problems; and
Alarming new developments – a growing population of abused women.

These problems have stretched the capabilities of the ARS Social Services Centers and the ARS Child, Youth & Family Guidance Center to the max.

As the problems grow, funding has shrunk, and we now have to creatively seek out additional sources of revenue.

We’ve done it before and we can do it again. In the early days, it was by selling needlepoint and handiwork. Today, our challenge for the 21st century is to seek out renewed sources of funding for our programs, which requires creative grant writing, the generosity of our benefactors, inclusion of the ARS in their bequests, and the cultivation of new members who will help us with the technology and the know-how of the advanced society in which we live. I am proud to say that this year, we launched an electronic newsletter, the ARS Voice Online, which provides up-to-date information about our projects.

It is the collective strength of our individual members across the globe, that has kept the ARS alive, pulsing with a mission to help those among us who are less fortunate. In 1915, as the Turks conducted their campaign to exterminate the Armenian population, a group of Armenian settlers in Fresno banded together to start the first chapter on the West Coast, the “Mayr” chapter. We are now 26 chapters strong in the Western Region, with 1,400 members and growing.

We are bound together with our members throughout the world by a calling to a mission greater than ourselves – to heal the hearts and bodies of our brothers and sisters, to help educate the young, to strengthen the Diaspora communities, to assist our homeland and to help those in need.

Those were the characteristics of our predecessors. They came, they served and they left us with a legacy to continue the ARS mission. Today, we take pride in continuing their legacy with outmost commitment, enduring effort and deepest devotion.

Սիրելիներ,

Պատիւ, հպարտանք եւ սրտի անհուն գոհունակութիւն է մաս կազմել կազմակերպութեան մը որ 100 տարի յարատեւ ծառայած է հայ ժողովուրդի կարիքներուն սփիւռքի գաղութներէն ու հայերնիքէն ներս, պահպանելով հայ լեզուն ու մշակոյթը, նոյն ատեն օգնութեան հասնելով կարօտեալին, հիւանդին, որբին, որբեւայրիին եւ ուսանողին:

Եթէ երէկ, “պնակ մը կերակուր”ի նման ծրագիրներով ՀՕՄը գաղութի պէտքերուն կը հասնէր, այսօր 21րդ դարու սեմին, հարցերը աւելի լուրջ են եւ մտահոգիչ, մանաւանդ սփիւռքի հայութեան համար որ ձուլման վտանգի մէջ է եւ կը դիմագրաւէ տնտեսական, ընկերային եւ հոգեբանական հարցեր:

ՀՕՄի առաքելութիւնն է իր ուժերը լարել եւ տարբեր միջոցներու ձեռնարկելով յաղթահարել այս նոր դժուարութիւնները: ՀՕՄի ամենէն ազդու միջոցներէն մէկը՝ իր անդամներն են ու անոնց ազգին ծառայելու գիտակցութիւնը: Իսկ յաջողութեան գաղտնիքը՝ անդամներու իրար հանդէպ նուիրուածութիւնը եւ իրենց վստահուած գործին նկատմամբ ամբողջական նուիրումը:

Այս առիթով, Շրջանային Վարչութեան անունով, շնորհակալութեան խօսք ունինք բոլոր անոնց որոնք իրենց ներդրումը ունեցան ՀՕՄի վեհ նպատականերուն իրագործման համար: Կը գնահատենք նաեւ ձեր ներկայութիւնը պատմական այս ձեռնարկին, որ մեզ կը խրախուսէ եւ կը ոգեւորէ շարունակելու ՀՕՄի ծառայութիւնը:

Սերունդները որոնք եկան ու անցան մեր հիացմունքին եւ երախտագիտութեան արժանի են, բայց այսօր մենք մեր սրտերն ու մտքերը պիտի լարենք նորանոր ուղիներ կերտելու յաջորդ հարիւրամեակին համար:

Honored guests,

I would like to express our gratitude for all our supporters who sustained the ARS with their financial contributions. The Lincy Foundation deserves special recognition for its generosity and support over many decades.

Thank you for joining us to celebrate the ARS Centennial. From your hearts to our hearts to the hearts of those we serve.

Post a comment