Blog

Sossie Poladian’s Message During the ARS Centennial Logo Unveiling Ceremony

armenia, armenian relief society, non profit, non profit organization, los angeles,The following speech was delivered by Sossie Poladian, Armenian Relief Society of Western USA, Regional Executive Board Chairperson, on November 12, 2009, during the ARS Centennial Logo Unveiling Ceremony held at the ARS-Western USA Headquarters, Glendale, CA:

Honored Guests and Dear ARS members,

It is an honor and a privilege to serve an organization that prides itself with a Century of Service. The Armenian Relief Society is one such organization. We take pride in what the ARS members have accomplished in the past century and look forward to serving locally and globally in the next century.

The ARS is one of those few organizations, which has services that cover many areas of societal needs. We try to take care of all the possible needs of fellow brothers and sisters. During our first century, we helped the orphans, the elderly, the young families, the students and those continuing their college education, those needing counseling services and those who just need the comfort of speaking to someone. We upheld our unique culture by running Saturday schools and supporting primary education, and cultural programs. We also assist in cases of natural disasters; such as Hurricane Katrina and the earthquakes in Armenia and Mexico.

Պատուարժան հիւրեր եւ սիրելի ընկերուհիներ եւ ընկերներ,

Այսօր Հայ Օգնութեան Միութեան համար յատկանշական օր մըն է: ՀՕՄի Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու Արեւմտեան Շրջանը ստանձնած է ՀՕՄի Հարիւրամեակի խորհրդանիշի բացման հանդիսութիւնը: Այն խորհրդանիշը՝ որ ՀՕՄի դրօշակին վրայ կը ծածանի երբ մեր անդամ-անդամուհիները իրենց երդումը կու տան: Այն խորհրդանիշը՝ որուն շուքին տակ տասնեակ տարիներով մեր անդամ-անդամուհիները կը գործեն ՀՕՄի նպատակները իրագործելով: Եւ այն խորհրդանիշը որ իբրեւ վերջին յարգանքի եւ պատիւի արտայայտութիւն՝ իրենց ծառայութեան համար այս աշխարհէն հրաժեշտի պահուն իրենց հետ կ’ըլլայ: Մէկ խօսքով, ՀՕՄի խորհրդանիշը մեր անդամներու կեանքերուն հետն է ամէնուրէք:

As we gather today to unveil the Centennial logo of the ARS, we ponder on how the logo is with us when our members give their oath, when our members work for decades with tireless conviction and determination, and when our members leave this world. In effect, our logo signifies our life in service of others.

Thank you for joining us to celebrate this very special occasion. Your presence will lift our spirits, so we can gather our strengths to feel even more empowered to carry on our aims. Those who came before us left a legacy that we admire, as the new century is upon us, we will embark on new paths for the next century.

Կը գնահատենք ձեր ներկայութիւնը իւրայատուկ այս ձեռնարկին որ մեզ կը խրախուսէ եւ կը ոգեւորէ շարունակելու ՀՕՄի ծառայութիւնը: Սերունդները որոնք եկան եւ անցան մեր հիացմունքին եւ երախտագիտութեան արժանի են, բայց այսօր մենք մեր սրտերն ու մտքերը պիտի լարենք նորանոր ուղիներ կերտելու յաջորդ հարիւրամեակին համար: Շնորհակալութիւն:

Post a comment